خدا......

باور نمیکنم خدا به کسی بگوید: " نه...! "

خدا فقط سه پاسخ دارد:

١- چشم

٢- یه کم صبر کن

٣- پیشنهاد بهتری برایت دارم

همیشه در فشار زندگی اندوهگین مشو...

شاید خداست که در آغوشش می فشاردت

برای تمام رنجهایی که میبری صبر کن

صبر اوج احترام به حکمت خداست.........

Comments


Back to Top

Post your reply: