Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! http://www.chess.com/ 2007 Chess.com ÙرÛ(کرÙÚ©ÙدÛÙ) ٠سÙÛÙØرÙÛÙا٠ÙÛÙ٠را٠:)))اگ٠ÙÛÙÙÙدÛد ٠بÙ٠رÙØ­ÛÙ ÙÛدادÛدØاÙا٠ÙتÛج٠برعکس بÙد:( http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content10Sun, 27 Apr 2014 09:01:18 -0700http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content10Ú©Û Ø´Ùرد٠است!ØاÛ٠دÙÛØ§Û Ú©ÙÚÚ© Ù ÙÙت ÙÛÙÛارد آدÙØ ÛعÙÛ ØªÙ Ø¨Ø§Ùر ÙÛ Ú©ÙÛØ Ø´Ùرد٠اÛØ Ú©Û Ø´ÙØ±Ø¯Ù Ø§Ø³ØªØ Ø¬Ø² سÛاستÙدارÙا دÛØ¯Ù Ø§Û Ú©Ø³Û Ø¢Ø¯Ù Ø¨Ø´ÙØ±Ø¯Ø Ø¨Ø§Ùر ÙÚ©Ù ÙارÙجÛ! ...http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content9Thu, 03 Apr 2014 14:41:47 -0700http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content9play!Øآد٠ÙÙت٠Ù٠باز٠ر٠شرÙع ÙÙÙÙÙ ÙÙÙÙ٠ببازÙ...ÙÙÙ ÙÙت٠باز٠ÙÙÙÙ ÙÙÙش٠بازÙدست Queen to Play _ 2009 http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/playMon, 24 Mar 2014 06:12:33 -0700http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/playبعد ÙÛÚ¯Ù Úرا ÙÛÙترÙ! http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content8Sat, 15 Mar 2014 13:53:39 -0700http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content8راز Ùت٠جا٠ا٠کÙدÛراز Ùت٠جاÙ.اÙ.Ú©ÙØ¯Û . ÙسÙØªÛ Ø§Ø² کتاب : " ÙاÙÙ Ø§Û Ø§Ø² ÙÙÚ©Ùت " http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content7Fri, 07 Mar 2014 13:52:26 -0800http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content7بدÙ٠شرح http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content6Tue, 04 Mar 2014 05:29:49 -0800http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content6Ø´ÙØ®Û Ú©ÙÚÙÙÙØ´ÙØ®Û Ú©ÙÚÙÙÙ ÙÙشت٠آÙتÙا٠ÚØ®ÙÙ Ø´Ùخ٠ÙÙÚÙÙ٠  ÙÙÙرÙز٠بÙد Ø¢ÙØªØ§Ø¨Ù Ø Ø¯Ø± Ù٠رÙز سرد زÙستاÙÙ ... ÙخبÙدا٠شدÙد Ù ÙÙجÙد ÙÙÙØ¯Ù Ø Ø¨Ùداد ÙÙÙرد. جعدÙ...http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content5Thu, 27 Feb 2014 14:22:50 -0800http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content5اسÙاÙØØ¢Ûا اسÙا٠دÛ٠صÙØ­ ٠دÙØ³ØªÛ Ø§Ø³Øª Ù Ûا دÛÙ Ø®ÙÙ Ù ÙØ­Ø´ØªØ http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content4Mon, 24 Feb 2014 12:54:53 -0800http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content4ÚØ±Ø§Ø Ø§Û٠داÛر٠ÙجÙÙع Ú©Ø´ÙرÙاÛÛست ک٠در Ø¢ÙÙا ب٠گÙت٠Ùرا٠124Ùزار Ù¾ÛاÙبر از سÙÛ Ø®Ø¯Ø§ ارسا٠شد٠است. Ùساحت Ø¢ÙÙا با ارÙا٠1/15 Ùساحت خشکÛÙØ§Û Ø¯ÙÛاست.سÙ...http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content3Mon, 24 Feb 2014 12:47:37 -0800http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content3جÙÙ Ø´ÛØ® را Ú¯ÙتÙد ÚÙ Ø®ÙØ±Û Ú¯Ùت: Ú¯Ùشت ÙÙت Ú¯ÙتÙد:ÚÙ ÙÙØ´Û Ø Ú¯Ùت: Ø®ÙÙ ÙÙت Ú¯ÙتÙد:ÚÙ Ù¾ÙØ´Û Ø Â Ú¯Ùت: Ù¾Ùست ÙÙت ÙÛ Ø±Ø§ Ú¯ÙتÙد از Ú٠را٠اÛÙÙا را بدست ÙÛØ...http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content2Mon, 24 Feb 2014 02:59:20 -0800http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/content2Ø¢ÛÙ٠شکستÙÙا٠داستا٠: Ø¢ÛÙ٠شکستÙÙÙÛسÙد٠: صاد٠ÙداÛت اÙدت ÙØ«Ù Ú¯ÙÙØ§Û Ø§Ù٠بÙار تر ٠تاز٠بÙد Ø Ø¨Ø§ ÛÚ© جÙت ÚØ´Ù Ø®Ùار برÙÚ¯ آسÙا٠٠زÙÙÙØ§Û Ø¨ÙØ±Û Ú©Ù ÙÙÛØ´Ù ÛÚ©...http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/contentFri, 21 Feb 2014 09:13:52 -0800http://www.chess.com/blog/Mostafa1365/contentاÙدÙ٠پرست "اÙدÙ٠پرست" کاش ÚÙ٠پائÛز بÙد٠... کاش ÚÙ٠پائÛز بÙد٠کاش ÚÙ٠پائÛز خاÙÙØ´ Ù ÙÙا٠اÙÚ¯Ûز بÙد٠برگ ÙØ§Û Ø¢Ø±Ø²ÙÙاÛÙ ÛکاÛÚ© زرد ÙÛ Ø´Ø¯ Ø¢Ùتاب دÛدگØ...http://www.chess.com/blog/Mostafa23/contentFri, 28 Sep 2012 00:18:31 -0700http://www.chess.com/blog/Mostafa23/content