Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! http://www.chess.com/ 2007 Chess.com Maryam MirzakhaniMaryam Mirzakhani is an Iranian mathematical genius who did the best in "International Mathematical Olympiad" in 1994 and 1995. She won the gold medal in both years, 94% in 1994 and 100% in 1995!!! She has recently won the Noble Prize of math.  ...http://www.chess.com/blog/hamid451/maryam-mirzakhaniSat, 16 Aug 2014 09:38:02 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/maryam-mirzakhaniØ­ÙاÙت شکاÙت٠۸۰ درصد سÙÚ¯ ÙگارÙâÙØ§Û Ø¯ÙØªÙ Ø¨Ø±Ø§Û ÛاÙت٠طÙا   حدÙد Û¸Û° درصد از سÙÚ¯ ÙگارÙâÙØ§Û Û¹ Ùزار ساÙ٠دÙت٠در Ø´Ùرستا٠بستک استا٠ÙرÙزگا٠تخرÛب...http://www.chess.com/blog/hamid451/content18Thu, 10 Jul 2014 09:53:20 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content18اسب ÙساÛÛاسب ÙساÛÛ ÛÚ© ÙÚاد اسب ÙÙÙرض شدÙâاست ک٠بÙÙÛ Ø´Ùر ÙÛساÛا (Nisaia) بÙد ک٠در دشتâÙØ§Û ÙساÛÛ (در ÙسÙت جÙÙØ¨Û Ø§Ø² داÙÙÙÙ Ú©ÙÙâÙاÛ زاگرس ٠Ûا ساÛر Ù...http://www.chess.com/blog/hamid451/content2Fri, 04 Jul 2014 02:56:38 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content2اÛرا٠http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fqXI8uRDxH8 OR  http://www.wikiseda.com/Shahkar+Binesh+Pajoh/+video/Iran   اÛÙ ÙÛدÛ٠زÛبا را حتÙا داÙÙÙد Ú©ÙÛد .  اگر از ÛÙتÛÙب ÙÙÛ ØªÙا...http://www.chess.com/blog/hamid451/content35Mon, 27 Jan 2014 09:20:04 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content35جاÛز٠ÙÙب٠ÙÙØ· با ÛÚ© حرکت!  اÛÙ Ø¹Ú©Ø³Ø Ú©Ù ÛÚ©Û Ø§Ø² زÛباترÛ٠شاÙکارÙØ§Û Ú©ÙÛاب سÛØ§Ø³Û Ø±Ø§ ثبت Ú©Ø±Ø¯Ù Ø§Ø³ØªØ ÙÛÙÛ Ø¨Ø±Ø§Ùت  ÙزÛر خارج٠ÙÙت Ø¢ÙÙا٠را Ùشا٠ÙÛ Ø¯Ùد ک٠در برابر ÙجسÙÙ Ûا...http://www.chess.com/blog/hamid451/content34Thu, 19 Dec 2013 05:07:57 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content34خسر٠اÙÙØ´ÛرÙا٠از دÙدÙا٠ساساÙÛاÙخسر٠اÙÙØ´ÛرÙا٠از دÙدÙا٠ساساÙÛاÙ(Ùب٠از اسÙاÙ) Ù ÛÚ©Û Ø§Ø² بزرگâترÛ٠پادشاÙا٠اÛرا٠بÙد Ú©Ù Ø¨Ù Ø¯Ø§Ø¯Ú¯Ø±Û Ù¾Ø±Ø¢Ùاز٠شد٠است. ب٠ÙÙگا٠زÙاÙØ¯Ø§Ø±Û ÙÛ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content33Tue, 17 Dec 2013 10:58:58 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content33ت٠ب٠ÙÙ Ø®ÙدÙد٠٠ÙÙ٠داÙست٠شعر اÙ٠ر٠حÙÛد Ùصد٠گÙت٠بÙد٠ک٠Ùکر Ú©ÙÙ ÙÙÙ Ø®ÙÙد٠Ûا Ø´ÙÛد٠: ت٠ب٠ÙÙ Ø®ÙدÙد٠٠ÙÙ٠داÙستÙÙ٠ب٠Ú٠دÙÙر٠از باغÚÙ ÙÙساÙ٠سÙب را دزدÙدÙباØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content31Fri, 09 Aug 2013 05:43:17 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content31دستاÙÛ Ú©Ù Ú©ÙÚ© ÙÛÚ©ÙÙد ...    ﺩﺳïºï»¬ïºï¯¾ï¯½ ï®ï»ª ï®ï»¤ï® ﻣﯿï®ï»¨ï»¨ïºª ﻣï»ïºªïº± ïºïº® ïºïº¯ ï»ïºï»¬ïºï¯¾ï¯½ ﻫﺴïºï»¨ïºª ï®ï»ª ﺩï»ïº ﻣﯽ ﺧﻮïºï»§ï»¨ïºª.....           http://www.chess.com/blog/hamid451/content30Wed, 10 Jul 2013 08:57:48 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content30اÛسÙÙدÚرا جر٠٠جÙاÛت در اÛسÙÙد بسÛار Ùادر Ø§Ø³ØªØ Ú©Ø´Ùر اÛسÙÙد جزÛØ±Ù Ø§Û Ø§Ø³Øª در Ø´Ùا٠اÙÛاÙÙس اطÙس با ٣٠٠ Ùزار ÙÙر جÙعÛت Ù Ø¯Ø³ØªØ±Ø³Û Ø¢Ø³Ø§Ù Ø¨Ù Ø§Ø³Ùح٠گرÙØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content29Sun, 26 May 2013 11:37:23 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content29! . . .اÙا ÙÙ٠بÙØ´ Ø®ÙدÛدÙد  اعتراÙات اÙÛر عباس ÙÙÛدا در دادگاÙ  ازش سÙا٠شد ک٠در اÛÙ Û±Û³ سا٠ک٠Ùخست ÙزÛر بÙØ¯Û Ú٠غÙØ·Û Ú©Ø±Ø¯ÛØ   :ÛÚ© Ø®Ùدکار بÛÚ© از جÛب کتش در Ø¢Ùرد Ù Ú¯...http://www.chess.com/blog/hamid451/content27Sun, 05 May 2013 11:56:11 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content27دÛاÙÙÚ¯ ÙØ§Û Ø¬Ø§Ùب برÙاÙÙ Ú©Ùا٠ÙرÙØ²Û Ø¢ÙÙÙÙÛ ÙÙسادÙ: Ùا رÙتÛÙ Ùحضر ÙاشÛÙ٠ب٠Ùا٠خÙدÙÙÙ Ú©ÙÛÙ..... ÛÙÙ ÙÙÙÙÛدÛÙ ÚÛ Ø´Ø¯ اÙÙ Ùسط از ÛÚ©Û Ø·Ùا٠گرÙتÛÙ! ... Ùا ک٠اصÙا ز٠ÙداشتÛÙ... اÙا٠5 ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content26Mon, 08 Apr 2013 08:55:12 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content26سپÙبد Ø®Ùبا٠Ùادر جÙاÙباÙÛ Ø³Ù¾Ùبد Ø®Ùبا٠Ùادر جÙاÙباÙÛ Ø³Ù¾Ùبد Ø®Ùبا٠Ùادر جÙاÙباÙÛ ÛÚ©Û Ø§Ø² بÙترÛÙ ÙرÙاÙدÙا٠ÙÛرÙÛ ÙÙاÛÛ Ø§Ø±ØªØ´ اÛرا٠در زÙا٠ÙØ­Ùد رضا شا٠بÙد. در باب رش...http://www.chess.com/blog/hamid451/content24Sun, 03 Mar 2013 00:00:29 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content24norooz+film برÙاÙÙ Ø§Û Ø§Ø² ÛÚ© شبک٠ÙراÙسÙÛ Ø¯Ø± ÙÙرد ÙÙرÙز اÛراÙÛا٠http://www.chess.com/blog/hamid451/noroozfilmSat, 02 Mar 2013 11:44:19 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/noroozfilmرÙز ÙرگÙØ Ùر Ú©Ù Ø´ÙÙÙ Ú©Ùد از دÙر ٠بر٠دÙر Ú©ÙÙد رÙز ÙرگÙØ Ùر Ú©Ù Ø´ÙÙÙ Ú©Ùد از دÙر ٠بر٠دÙر Ú©ÙÙدÙÙ٠را Ùست ٠خراب از Ù٠اÙÙÚ¯Ùر Ú©ÙÙدÙزد غسا٠Ùرا سÙر شرابش بدÙÙدÙست Ùست از ÙÙ٠جا حا٠خرابش...http://www.chess.com/blog/hamid451/content22Wed, 27 Feb 2013 06:30:00 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content22خسر٠اÙÙ   خسر٠اÙÙ ÙÙÙب ب٠اÙÙØ´ÛرÙا٠(اÙÙØ´Ú¯ رÙاÙ) ,پس از پدرش Ùباد برتخت Ùشست ٠پس از آ٠دست ب٠اصÙØ§Ø­Ø§ØªÛ Ø²Ø¯. Ú¯ÛرشÙÙ ÙÛ Ú¯ÙÛد: Ùرگز تاج ٠تخت ب٠اÙداØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content23Wed, 06 Feb 2013 04:16:36 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content23داستا٠جاÙب Ù Ú©Ùتا٠: ÙÛÙستÙÙ ÚرÚÛÙداستا٠جاÙب Ù Ú©Ùتا٠ ÙÛÙستÙÙ ÚرÚÛÙاز ÙÛÙستÙÙ ÚرÚÛ٠پرسÛدÙد:Ø¢ÙØ§Û Ùخست ÙزÛØ±Ø Ø´Ùا Úرا Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ûجاد ÛÚ© دÙÙت استعÙØ§Ø±Û Ù Ø¯Ø³Øª ÙشاÙد٠ب٠آÙسÙÛ Ø§ÙÛ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content20Wed, 06 Feb 2013 03:35:18 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content20رÙتار ÙÛاکا٠Ùا اÛراÙÛ Ùا با اسÛراÙ  ÙارسÙÛÙÙس ÛÚ© جاسÙس Ùابست٠ب٠حکÙÙت رÙ٠بÙد ک٠تحرکات سپا٠اÛراÙÛا٠را زÛر Ùظر گرÙت٠بÙد شاپÙر دÙ٠پادشا٠ساساÙÛ Ø¨Ø¹Ø¯ از اÛÙ Ú©Ù ÛÚ©Û Ø§Ø² Ø´Ù...http://www.chess.com/blog/hamid451/content21Sat, 02 Feb 2013 09:10:55 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content21ÙÙت بار   ÙÙت بار رÙØ­ Ø®ÙÛØ´ را تحÙÛر کرد٠ÙخستÛ٠بار ÙÙگاÙÛ Ø¨Ùد Ú©Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø±Ø³Ûد٠ب٠بÙÙدÙØ±ØªØ¨Ú¯Û Ø Ø®Ùد را ÙرÙت٠Ùشا٠دادÙ. دÙÙÛ٠بار Ø¢Ù ÙÙگا٠ک٠در ÙÙ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content19Thu, 31 Jan 2013 05:13:25 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content19زÛباترÛÙ ÙØ¬Ø±Û Ø¯ÙÛا +عکس ÙÛترا طاÙØ±Û ÙØ¬Ø±Û Ø§ÛراÙÛ Ø´Ø¨Ú©Ù LCI ÙراÙس٠ک٠ب٠عÙÙا٠زÛباترÛÙ ÙØ¬Ø±Û Ø¯ÙÛا Ø´Ùاخت٠شد در پاسخ ب٠پرسش خبرÙگار ÙراÙسÙÛ Ú©Ù Úرا جÙاب رد ب٠شاÙزا...http://www.chess.com/blog/hamid451/content17Thu, 24 Jan 2013 02:29:25 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content17جÙÙات زÛبا6Ú¯ÙتÙد عÙÙÚ© سÙاÙت را بردار... دÙÙا پر از زÙباÙست!!! عÙÙک٠را برداشتÙ...     Ùحشت کرد٠از ÙÙاÙÙ٠رÙÚ¯Ùا... آدÙÙا Ùزار رÙÚ¯ ÙÙØ´ÙÙد... عÙÙک٠را بدÙÙØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/-6Wed, 23 Jan 2013 05:08:47 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/-6