Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! http://www.chess.com/ 2007 Chess.com اÛرا٠http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fqXI8uRDxH8 OR  http://www.wikiseda.com/Shahkar+Binesh+Pajoh/+video/Iran   اÛÙ ÙÛدÛ٠زÛبا را حتÙا داÙÙÙد Ú©ÙÛد .  اگر از ÛÙتÛÙب ÙÙÛ ØªÙا...http://www.chess.com/blog/hamid451/content35Mon, 27 Jan 2014 09:20:04 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content35جاÛز٠ÙÙب٠ÙÙØ· با ÛÚ© حرکت!  اÛÙ Ø¹Ú©Ø³Ø Ú©Ù ÛÚ©Û Ø§Ø² زÛباترÛ٠شاÙکارÙØ§Û Ú©ÙÛاب سÛØ§Ø³Û Ø±Ø§ ثبت Ú©Ø±Ø¯Ù Ø§Ø³ØªØ ÙÛÙÛ Ø¨Ø±Ø§Ùت  ÙزÛر خارج٠ÙÙت Ø¢ÙÙا٠را Ùشا٠ÙÛ Ø¯Ùد ک٠در برابر ÙجسÙÙ Ûا...http://www.chess.com/blog/hamid451/content34Thu, 19 Dec 2013 05:07:57 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content34خسر٠اÙÙØ´ÛرÙا٠از دÙدÙا٠ساساÙÛاÙخسر٠اÙÙØ´ÛرÙا٠از دÙدÙا٠ساساÙÛاÙ(Ùب٠از اسÙاÙ) Ù ÛÚ©Û Ø§Ø² بزرگâترÛ٠پادشاÙا٠اÛرا٠بÙد Ú©Ù Ø¨Ù Ø¯Ø§Ø¯Ú¯Ø±Û Ù¾Ø±Ø¢Ùاز٠شد٠است. ب٠ÙÙگا٠زÙاÙØ¯Ø§Ø±Û ÙÛ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content33Tue, 17 Dec 2013 10:58:58 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content33ت٠ب٠ÙÙ Ø®ÙدÙد٠٠ÙÙ٠داÙست٠شعر اÙ٠ر٠حÙÛد Ùصد٠گÙت٠بÙد٠ک٠Ùکر Ú©ÙÙ ÙÙÙ Ø®ÙÙد٠Ûا Ø´ÙÛد٠: ت٠ب٠ÙÙ Ø®ÙدÙد٠٠ÙÙ٠داÙستÙÙ٠ب٠Ú٠دÙÙر٠از باغÚÙ ÙÙساÙ٠سÙب را دزدÙدÙباØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content31Fri, 09 Aug 2013 05:43:17 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content31دستاÙÛ Ú©Ù Ú©ÙÚ© ÙÛÚ©ÙÙد ...    ﺩﺳïºï»¬ïºï¯¾ï¯½ ï®ï»ª ï®ï»¤ï® ﻣﯿï®ï»¨ï»¨ïºª ﻣï»ïºªïº± ïºïº® ïºïº¯ ï»ïºï»¬ïºï¯¾ï¯½ ﻫﺴïºï»¨ïºª ï®ï»ª ﺩï»ïº ﻣﯽ ﺧﻮïºï»§ï»¨ïºª.....           http://www.chess.com/blog/hamid451/content30Wed, 10 Jul 2013 08:57:48 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content30اÛسÙÙدÚرا جر٠٠جÙاÛت در اÛسÙÙد بسÛار Ùادر Ø§Ø³ØªØ Ú©Ø´Ùر اÛسÙÙد جزÛØ±Ù Ø§Û Ø§Ø³Øª در Ø´Ùا٠اÙÛاÙÙس اطÙس با ٣٠٠ Ùزار ÙÙر جÙعÛت Ù Ø¯Ø³ØªØ±Ø³Û Ø¢Ø³Ø§Ù Ø¨Ù Ø§Ø³Ùح٠گرÙØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content29Sun, 26 May 2013 11:37:23 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content29! . . .اÙا ÙÙ٠بÙØ´ Ø®ÙدÛدÙد  اعتراÙات اÙÛر عباس ÙÙÛدا در دادگاÙ  ازش سÙا٠شد ک٠در اÛÙ Û±Û³ سا٠ک٠Ùخست ÙزÛر بÙØ¯Û Ú٠غÙØ·Û Ú©Ø±Ø¯ÛØ   :ÛÚ© Ø®Ùدکار بÛÚ© از جÛب کتش در Ø¢Ùرد Ù Ú¯...http://www.chess.com/blog/hamid451/content27Sun, 05 May 2013 11:56:11 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content27دÛاÙÙÚ¯ ÙØ§Û Ø¬Ø§Ùب برÙاÙÙ Ú©Ùا٠ÙرÙØ²Û Ø¢ÙÙÙÙÛ ÙÙسادÙ: Ùا رÙتÛÙ Ùحضر ÙاشÛÙ٠ب٠Ùا٠خÙدÙÙÙ Ú©ÙÛÙ..... ÛÙÙ ÙÙÙÙÛدÛÙ ÚÛ Ø´Ø¯ اÙÙ Ùسط از ÛÚ©Û Ø·Ùا٠گرÙتÛÙ! ... Ùا ک٠اصÙا ز٠ÙداشتÛÙ... اÙا٠5 ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content26Mon, 08 Apr 2013 08:55:12 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content26اÙدÛØ´ÛدÙطب٠آÙار باÙÚ© جÙاÙ٠در سا٠2008 درآÙد Ú©Ø´Ùر عربستا٠از تÙرÙس٠Ùا ب٠زبا٠ساد٠خاÙ٠کعب٠Ùعاد٠ÙبÙغ 29.865.000.000.-دÙار Ùا ÙرÙب س٠ÙÙÙÙارد دÙار بÙدÙ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content25Fri, 05 Apr 2013 01:28:53 -0700http://www.chess.com/blog/hamid451/content25سپÙبد Ø®Ùبا٠Ùادر جÙاÙباÙÛ Ø³Ù¾Ùبد Ø®Ùبا٠Ùادر جÙاÙباÙÛ Ø³Ù¾Ùبد Ø®Ùبا٠Ùادر جÙاÙباÙÛ ÛÚ©Û Ø§Ø² بÙترÛÙ ÙرÙاÙدÙا٠ÙÛرÙÛ ÙÙاÛÛ Ø§Ø±ØªØ´ اÛرا٠در زÙا٠ÙØ­Ùد رضا شا٠بÙد. در باب رش...http://www.chess.com/blog/hamid451/content24Sun, 03 Mar 2013 00:00:29 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content24norooz+film برÙاÙÙ Ø§Û Ø§Ø² ÛÚ© شبک٠ÙراÙسÙÛ Ø¯Ø± ÙÙرد ÙÙرÙز اÛراÙÛا٠http://www.chess.com/blog/hamid451/noroozfilmSat, 02 Mar 2013 11:44:19 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/noroozfilmرÙز ÙرگÙØ Ùر Ú©Ù Ø´ÙÙÙ Ú©Ùد از دÙر ٠بر٠دÙر Ú©ÙÙد رÙز ÙرگÙØ Ùر Ú©Ù Ø´ÙÙÙ Ú©Ùد از دÙر ٠بر٠دÙر Ú©ÙÙدÙÙ٠را Ùست ٠خراب از Ù٠اÙÙÚ¯Ùر Ú©ÙÙدÙزد غسا٠Ùرا سÙر شرابش بدÙÙدÙست Ùست از ÙÙ٠جا حا٠خرابش...http://www.chess.com/blog/hamid451/content22Wed, 27 Feb 2013 06:30:00 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content22خسر٠اÙÙ   خسر٠اÙÙ ÙÙÙب ب٠اÙÙØ´ÛرÙا٠(اÙÙØ´Ú¯ رÙاÙ) ,پس از پدرش Ùباد برتخت Ùشست ٠پس از آ٠دست ب٠اصÙØ§Ø­Ø§ØªÛ Ø²Ø¯. Ú¯ÛرشÙÙ ÙÛ Ú¯ÙÛد: Ùرگز تاج ٠تخت ب٠اÙداØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content23Wed, 06 Feb 2013 04:16:36 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content23داستا٠جاÙب Ù Ú©Ùتا٠: ÙÛÙستÙÙ ÚرÚÛÙداستا٠جاÙب Ù Ú©Ùتا٠ ÙÛÙستÙÙ ÚرÚÛÙاز ÙÛÙستÙÙ ÚرÚÛ٠پرسÛدÙد:Ø¢ÙØ§Û Ùخست ÙزÛØ±Ø Ø´Ùا Úرا Ø¨Ø±Ø§Û Ø§Ûجاد ÛÚ© دÙÙت استعÙØ§Ø±Û Ù Ø¯Ø³Øª ÙشاÙد٠ب٠آÙسÙÛ Ø§ÙÛ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content20Wed, 06 Feb 2013 03:35:18 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content20رÙتار ÙÛاکا٠Ùا اÛراÙÛ Ùا با اسÛراÙ  ÙارسÙÛÙÙس ÛÚ© جاسÙس Ùابست٠ب٠حکÙÙت رÙ٠بÙد ک٠تحرکات سپا٠اÛراÙÛا٠را زÛر Ùظر گرÙت٠بÙد شاپÙر دÙ٠پادشا٠ساساÙÛ Ø¨Ø¹Ø¯ از اÛÙ Ú©Ù ÛÚ©Û Ø§Ø² Ø´Ù...http://www.chess.com/blog/hamid451/content21Sat, 02 Feb 2013 09:10:55 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content21ÙÙت بار   ÙÙت بار رÙØ­ Ø®ÙÛØ´ را تحÙÛر کرد٠ÙخستÛ٠بار ÙÙگاÙÛ Ø¨Ùد Ú©Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø±Ø³Ûد٠ب٠بÙÙدÙØ±ØªØ¨Ú¯Û Ø Ø®Ùد را ÙرÙت٠Ùشا٠دادÙ. دÙÙÛ٠بار Ø¢Ù ÙÙگا٠ک٠در ÙÙ...http://www.chess.com/blog/hamid451/content19Thu, 31 Jan 2013 05:13:25 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content19زÛباترÛÙ ÙØ¬Ø±Û Ø¯ÙÛا +عکس ÙÛترا طاÙØ±Û ÙØ¬Ø±Û Ø§ÛراÙÛ Ø´Ø¨Ú©Ù LCI ÙراÙس٠ک٠ب٠عÙÙا٠زÛباترÛÙ ÙØ¬Ø±Û Ø¯ÙÛا Ø´Ùاخت٠شد در پاسخ ب٠پرسش خبرÙگار ÙراÙسÙÛ Ú©Ù Úرا جÙاب رد ب٠شاÙزا...http://www.chess.com/blog/hamid451/content17Thu, 24 Jan 2013 02:29:25 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content17جÙÙات زÛبا6Ú¯ÙتÙد عÙÙÚ© سÙاÙت را بردار... دÙÙا پر از زÙباÙست!!! عÙÙک٠را برداشتÙ...     Ùحشت کرد٠از ÙÙاÙÙ٠رÙÚ¯Ùا... آدÙÙا Ùزار رÙÚ¯ ÙÙØ´ÙÙد... عÙÙک٠را بدÙÙØ...http://www.chess.com/blog/hamid451/-6Wed, 23 Jan 2013 05:08:47 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/-6شاÙزاد٠کÙبÙجÙÙشاÙزاد٠کÙبÙجÙÙ(کاÙبÛز) ÙرزÙد Ú©Ùرش بزرگ بدÙÛ٠کشت٠شد٠۱۲ اÛراÙÛ Ø¯Ø±Ùصر ٠اÛÙÚ©Ù ÙرعÙÙ Ùصر Ø¨Ù Ø¬Ø§Û Ø¹Ø°Ø± Ø®ÙاÙÛ Ø§Ø² اÛراÙÛا٠ب٠دشÙا٠داد٠٠تÙس...http://www.chess.com/blog/hamid451/content16Thu, 17 Jan 2013 06:13:59 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content16باÙ٠آرتÛÙÛسباÙ٠آرتÛÙÛس بزرگ ترÛ٠درÛاساÙار اÛراÙÛآرتÙÙس Artemis ÙخستÙ٠ز٠درÙاÙÙرد اÙراÙ٠است Ù٠درحدÙد 2480 سا٠پÙØ´ØÙرÙا٠درÙاساÙار٠خÙÙØ´ را از سÙÙ Ø®...http://www.chess.com/blog/hamid451/content15Mon, 14 Jan 2013 05:54:15 -0800http://www.chess.com/blog/hamid451/content15