Chess.com - Play. Learn. Share. Online chess community where you can play chess, learn strategies and tactics, read chess news, see book reviews, find rules & tips, get free downloads, and more! http://www.chess.com/ 2007 Chess.com Fantastic Music ClipThis Song Got About 95 Million Views on Youtube (Lyrics) & About 38 Million Views (Music Video)This Song Is AddictingI Listen To It Almost Everyday=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=  HeEeEeEey Brother! There's An End...http://www.chess.com/blog/robert8867/a-beautiful-songMon, 31 Mar 2014 09:23:25 -0700http://www.chess.com/blog/robert8867/a-beautiful-songA Short Journey to All Parts of IranDear Friends Probably if not to say all of you, but I can strongly say most of you have no image of my country Iran, its people, culture, tourism attractions, different accesnts being spoken in different parts and so on Please do not hesitate to...http://www.chess.com/blog/robert8867/a-short-journey-to-all-parts-of-iranTue, 08 Oct 2013 10:35:31 -0700http://www.chess.com/blog/robert8867/a-short-journey-to-all-parts-of-iranIran & 3 Minutes Trip to Tehran 3 Minutes Trip To Tehran     Persian Gulf Forever http://www.chess.com/blog/robert8867/persian-gulf-for-everFri, 09 Aug 2013 19:19:05 -0700http://www.chess.com/blog/robert8867/persian-gulf-for-everÛÚ© تجربÙ_ ÙضاÙت با Ø´ÙاحدÙد 4 سا٠پÛØ´ ب٠عÙÙا٠کار Ø¢ÙÙز Ùارد Û٠شرکت شدÙ. از Ùضا ÛÙ ÙÙکار اÛراÙÛ Ù٠داشت٠ک٠از ÙÙ Û¸ سا٠بزرگتر بÙد Ù Ø®ÛÙÛâ با تجرب٠بÙد ÙÙÛâ حاÙا ...http://www.chess.com/blog/robert8867/contentThu, 27 Jun 2013 09:55:01 -0700http://www.chess.com/blog/robert8867/contentDrive Safely  Disaster Needs A Moment Of Carelessness Please Becareful While Driving...!!                                 http://www.chess.com/blog/robert8867/drive-safelySun, 05 May 2013 20:34:03 -0700http://www.chess.com/blog/robert8867/drive-safelyتÙاÙت تصاد٠با سرعت 40 Ù 60 ÙÙÙÙÙتر در ساعت تÙاÙت تصاد٠با سرعت 40 Ù 60 ÙÙÙÙÙتر در ساعت!!! صبÙر باشÛد تا ÙÙد Ø´Ùد http://www.chess.com/blog/robert8867/----40--60Tue, 24 Jul 2012 15:46:20 -0700http://www.chess.com/blog/robert8867/----40--60اص٠ÙسÙÙÙÛت پذÛØ±Û Ø³Ø§Ù 1973 ÙÙ ÙدÛر پرÙÚ٠برÙاÙ٠ساخت ٠پرتاب ÙاÙÙار٠ÙÙد شدÙ. Ùد٠Ùا Ùرار داد٠ÙاÙÙار٠ÙÙد در Ùدار تا سا٠1980 بÙد. ب٠Ù٠بÙدج٠٠ÙÛرÙÛ Ø§ÙساÙ...http://www.chess.com/blog/robert8867/and-thats-how-it-isSat, 09 Jun 2012 09:47:39 -0700http://www.chess.com/blog/robert8867/and-thats-how-it-isاعتÙادØاعتÙاد ٠اÙÛد      Belief     اعتÙاد    اÙاÙÛ Ø±ÙستاÛÛ ØªØµÙÛ٠گرÙتÙد Ú©Ù Ø¨Ø±Ø§Û ÙزÙ٠بارا٠دعا Ú©ÙÙد. رÙØ²Û Ú©Ù ØªÙا٠اÙاÙÛ Ø¨Ø±Ø§Û Ø¯Ø¹Ø§ در ÙØ­Ù ÙÙرر جÙع شدÙدØÙÙØ· ...http://www.chess.com/blog/robert8867/content742Sun, 08 Jan 2012 08:27:55 -0800http://www.chess.com/blog/robert8867/content742گاÙÙ ÙÙتا http://www.chess.com/blog/robert8867/content723Thu, 29 Dec 2011 08:29:37 -0800http://www.chess.com/blog/robert8867/content723Jeremy Silman_ ÙسÙت سÙ٠٠آخربا سÙا٠خدÙت ÙÙ٠دÙستا٠٠Ù٠تÙÙÛ ÙØ§Û Ø§Ø±Ø¬ÙÙداÙÙ ÙسÙت سÙ٠٠آخر ÙÙاÙÙ ÙطاÙع٠٠ÙرÙر Ø¨Ø§Ø²Û Ø§Ø³ØªØ§Ø¯ بزرگا٠شطرÙج Ùستش ک٠تÙسط Ø¢ÙØ§Û Ø¬Ø±ÙÛ Ø³ÙÙÙا٠Ù...http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silman4Tue, 07 Dec 2010 07:58:18 -0800http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silman4Jeremy Silman_اداÙÙ ÙسÙت دÙ٠با سÙا٠Ùجدد خدÙت ÙÙ٠دÙستاÙÙب٠از Ùر ÚÙز عذرخÙاÙÛ Ø¨Ùد٠ر٠بپذÙرÙÙ Ú©Ù ÙØ·Ùب ÙاÙص ارسا٠شد Ú©Ù ÙاÙØ¹Ø§Ù Ø¨Ø±Ø§Û Ø®Ùد٠ÙÙ Ø¬Ø§Û ØªØ¹Ø¬Ø¨ داشت Ú©Ù Úرا اÙÙØ...http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silman3Tue, 23 Nov 2010 07:07:41 -0800http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silman3Jeremy Silman_ ÙسÙت دÙÙبا سÙا٠خدÙت دÙستاÙاÙÙ ÙÙاÙÙ ÙسÙت دÙÙ ÙÙاÙ٠جÙاب جرÙÛ Ø³ÙÙÙا٠استاد بÙ٠اÙÙÙÙÛ Ø´Ø·Ø±Ùج Ø¢ÙرÙکا Ùستش ک٠در ÙÙرد ÙطاÙع٠٠ÙرÙر Ø¨Ø§Ø²Û Ø¨Ø²Ø±Ú¯Ø§Ù Ø¨Ùد...http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silman2Mon, 22 Nov 2010 09:57:04 -0800http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silman2Jeremy Silman_ÙسÙت اÙÙ  با سÙا٠٠خست٠ÙباشÙد  ÙÙاÙ٠زÙر تÙسط Ø¢ÙØ§Û Ø¬Ø±ÙÛ Ø³ÙÙÙاÙØ Ø§Ø³ØªØ§Ø¯ بÛ٠اÙÙÙÙÛ Ø´Ø·Ø±Ùج اÙرÙکا ÙÙشت٠شد٠ک٠در 3 ÙسÙت تÙدÙ٠حضÙرتÙÙ ÙÙش٠ از اÙ...http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silmaTue, 09 Nov 2010 08:56:51 -0800http://www.chess.com/blog/robert8867/jeremy-silma