Upgrade to Chess.com Premium!

Games - chess 960 open #2

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
dl_leonine (1816) Oggi60 (1654) 2 40 3 days ago Playing
KasparovBab (1849) Oggi60 (1654) 2 37 4 days ago Playing
ManuelSprenger (1919) Sebataladi (1792) 2 32 4 days ago Playing
ManuelSprenger (1919) saaa002 (1808) 2 42 4 days ago Playing
Sebataladi (1792) ManuelSprenger (1919) 2 30 4 days ago Playing
Sebataladi (1792) arunjyotidas (1598) 2 31 5 days ago Playing
dadikool (1846) Sebataladi (1792) 2 38 6 days ago Playing
Kisscool (1631) saaa002 (1808) 2 34 6 days ago Playing
Sebataladi (1792) fenway21117 (1850) 2 35 6 days ago Playing
kronista (1539) saaa002 (1808) 2 21 7 days ago Playing
saaa002 (1808) kronista (1539) 2 22 7 days ago Playing
fenway21117 (1850) saaa002 (1808) 2 45 7 days ago Playing
Sebataladi (1792) saaa002 (1808) 2 20 7 days ago Playing
saaa002 (1808) Sebataladi (1792) 2 19 7 days ago Playing
saaa002 (1808) vilant (1625) 2 40 7 days ago Playing
dl_leonine (1816) victortrash (1868) 2 56 7 days ago White Wins!
arunjyotidas (1598) saaa002 (1808) 2 50 7 days ago Playing
saaa002 (1808) arunjyotidas (1598) 2 51 7 days ago Playing
saaa002 (1808) mottsauce (1969) 2 49 8 days ago Black Wins!
Sebataladi (1792) dadikool (1846) 2 36 10 days ago Playing
dadikool (1846) saaa002 (1808) 2 42 10 days ago Playing
dl_leonine (1816) KasparovBab (1849) 2 20 11 days ago Playing
KasparovBab (1849) dl_leonine (1816) 2 22 11 days ago Playing
Sebataladi (1792) vilant (1625) 2 52 13 days ago Playing
kronista (1539) arunjyotidas (1598) 2 47 4 weeks ago Black Wins!
Ivan_96 (1960) dl_leonine (1816) 2 10 5 weeks ago Black Wins!
Ivan_96 (1960) JoseLuisBlanco (2113) 2 13 5 weeks ago Black Wins!
Ivan_96 (1960) PokeChessMaster (2079) 2 15 5 weeks ago Black Wins!
KasparovBab (1849) Ivan_96 (1960) 2 14 6 weeks ago White Wins!
Ivan_96 (1960) Oggi60 (1654) 2 14 6 weeks ago Black Wins!
Ivan_96 (1960) victortrash (1868) 2 15 6 weeks ago Black Wins!
victortrash (1868) Ivan_96 (1960) 2 17 6 weeks ago White Wins!
JoseLuisBlanco (2113) Ivan_96 (1960) 2 14 6 weeks ago White Wins!
dl_leonine (1816) Ivan_96 (1960) 2 10 7 weeks ago White Wins!
Oggi60 (1654) KasparovBab (1849) 2 42 7 weeks ago Black Wins!
kronista (1539) Kisscool (1631) 2 37 7 weeks ago White Wins!
PokeChessMaster (2079) Ivan_96 (1960) 2 16 7 weeks ago White Wins!
victortrash (1868) dl_leonine (1816) 2 31 8 weeks ago White Wins!
dl_leonine (1816) JoseLuisBlanco (2113) 2 23 8 weeks ago Black Wins!
kronista (1539) vilant (1625) 2 40 2 months ago Black Wins!
dl_leonine (1816) PokeChessMaster (2079) 2 19 2 months ago Black Wins!
PokeChessMaster (2079) dl_leonine (1816) 2 19 2 months ago White Wins!
Ivan_96 (1960) KasparovBab (1849) 2 12 2 months ago Black Wins!
saaa002 (1808) dadikool (1846) 2 38 2 months ago Black Wins!
Oggi60 (1654) Ivan_96 (1960) 2 12 3 months ago White Wins!
arunjyotidas (1598) kronista (1539) 2 35 3 months ago White Wins!
vilant (1625) saaa002 (1808) 2 31 3 months ago White Wins!
vilant (1625) kronista (1539) 2 33 3 months ago White Wins!
vilant (1625) Sebataladi (1792) 2 38 3 months ago Black Wins!
saaa002 (1808) Kisscool (1631) 2 23 4 months ago White Wins!