Games - SISSY

Sort by:
WhiteBlackRound# MovesLast MoveStatus
accer_6 (1626) paulski66 (1586) 3 46 15 months ago Draw!
paulski66 (1586) bsankar (1418) 3 22 15 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Bunyip (1592) 3 29 15 months ago Black Wins!
marsbaigu (1768) paulski66 (1586) 3 5 15 months ago Black Wins!
Alan50 (1581) paulski66 (1586) 3 31 15 months ago White Wins!
Alan50 (1581) Bunyip (1592) 3 43 15 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) marsbaigu (1768) 3 46 15 months ago Draw!
caprara51 (1469) paulski66 (1586) 3 28 15 months ago Black Wins!
bsankar (1418) paulski66 (1586) 3 40 15 months ago White Wins!
paulski66 (1586) Alan50 (1581) 3 43 15 months ago White Wins!
bsankar (1418) Alan50 (1581) 3 48 15 months ago Black Wins!
Bunyip (1592) marsbaigu (1768) 3 45 15 months ago Draw!
accer_6 (1626) Bunyip (1592) 3 22 15 months ago Black Wins!
Bunyip (1592) Alan50 (1581) 3 57 15 months ago Black Wins!
paulski66 (1586) accer_6 (1626) 3 35 15 months ago White Wins!
Bunyip (1592) paulski66 (1586) 3 26 15 months ago Black Wins!
caprara51 (1469) accer_6 (1626) 3 44 15 months ago Black Wins!
Alan50 (1581) bsankar (1418) 3 43 16 months ago White Wins!
caprara51 (1469) Bunyip (1592) 3 69 16 months ago White Wins!
Bunyip (1592) accer_6 (1626) 3 70 16 months ago Draw!
Bunyip (1592) bsankar (1418) 3 48 16 months ago White Wins!
marsbaigu (1768) Bunyip (1592) 3 35 16 months ago White Wins!
paulski66 (1586) caprara51 (1469) 3 19 16 months ago White Wins!
Alan50 (1581) caprara51 (1469) 3 16 16 months ago White Wins!
Alan50 (1581) zDimacedRuler (1507) 3 1 16 months ago White Wins!
caprara51 (1469) Alan50 (1581) 3 44 16 months ago Black Wins!
Alan50 (1581) accer_6 (1626) 3 30 16 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1507) Alan50 (1581) 3 9 16 months ago Black Wins!
bsankar (1418) caprara51 (1469) 3 41 16 months ago Black Wins!
bsankar (1418) Bunyip (1592) 3 60 16 months ago Draw!
zDimacedRuler (1507) caprara51 (1469) 3 2 16 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1507) accer_6 (1626) 3 0 16 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1507) bsankar (1418) 3 2 16 months ago Black Wins!
Bunyip (1592) zDimacedRuler (1507) 3 3 16 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1507) paulski66 (1586) 3 2 16 months ago Black Wins!
marsbaigu (1768) Alan50 (1581) 3 1 16 months ago White Wins!
Alan50 (1581) marsbaigu (1768) 3 39 16 months ago Black Wins!
accer_6 (1626) caprara51 (1469) 3 46 16 months ago Black Wins!
marsbaigu (1768) bsankar (1418) 3 25 16 months ago White Wins!
marsbaigu (1768) zDimacedRuler (1507) 3 2 16 months ago White Wins!
accer_6 (1626) zDimacedRuler (1507) 3 9 16 months ago White Wins!
bsankar (1418) accer_6 (1626) 3 23 16 months ago White Wins!
marsbaigu (1768) accer_6 (1626) 3 18 16 months ago White Wins!
marsbaigu (1768) caprara51 (1469) 3 54 16 months ago White Wins!
paulski66 (1586) zDimacedRuler (1507) 3 7 16 months ago White Wins!
bsankar (1418) zDimacedRuler (1507) 3 9 16 months ago White Wins!
zDimacedRuler (1507) marsbaigu (1768) 3 7 16 months ago Black Wins!
zDimacedRuler (1507) Bunyip (1592) 3 7 16 months ago Black Wins!
caprara51 (1469) zDimacedRuler (1507) 3 8 16 months ago White Wins!
Bunyip (1592) caprara51 (1469) 3 11 16 months ago Black Wins!