Upgrade to Chess.com Premium!
Tournament Home

Players - 16th Chess.com Tournament (1401-1600)

Sort by:
NameRecordScoreTiebreakFinal Round
#102 dragon_king45 (1592)
(51 points awarded)
14-5-1 14.5 52.25 Round 2 -> 7 | 20
#375 Kehayoff (1591)
(34 points awarded)
8-2-0 8 26 Round 1 -> 8 | 26
#1403 bluefoxflame (1590) 3-6-1 3.5 14.25 Round 1 -> 3.5 | 14.25
#1804 mezsteve (1590) 1-9-0 1 1.5 Round 1 -> 1 | 1.5
#191 oksstar (1590)
(46 points awarded)
10-8-2 11 44.5 Round 2 -> 4.5 | 11.75
#246 mcbeelen (1590)
(46 points awarded)
10-8-2 11 37.5 Round 2 -> 3 | 3
#165 Diegofdovb (1589)
(46 points awarded)
12-7-1 12.5 47.75 Round 2 -> 5 | 16
#436 SalXXL (1589)
(34 points awarded)
7-3-0 7 28 Round 1 -> 7 | 28
#95 fhemmer (1588)
(51 points awarded)
15-3-0 15 45.5 Round 2 -> 7 | 21.5
#1767 cag422 (1588) 1-9-0 1 5 Round 1 -> 1 | 5
#630 cyenobite (1588)
(23 points awarded)
6-3-1 6.5 17.25 Round 1 -> 6.5 | 17.25
#1000 joelws (1588) 5-5-0 5 18.5 Round 1 -> 5 | 18.5
#1246 vasileneagu (1587) 3-5-2 4 15.5 Round 1 -> 4 | 15.5
#525 lmnhines (1587)
(28 points awarded)
7-3-0 7 21.5 Round 1 -> 7 | 21.5
#528 RomeroEno (1587)
(28 points awarded)
7-3-0 7 21 Round 1 -> 7 | 21
#1411 ebuleg (1585) 3-6-1 3.5 10.5 Round 1 -> 3.5 | 10.5
#442 Dougs444 (1585)
(34 points awarded)
7-3-0 7 27.5 Round 1 -> 7 | 27.5
#748 nickfransadrien (1584)
(17 points awarded)
6-4-0 6 20 Round 1 -> 6 | 20
#982 DORU-66 (1584)
(6 points awarded)
4-5-0 5 19.5 Round 1 -> 5 | 19.5
#294 spaps (1583)
(40 points awarded)
7-12-1 7.5 28.5 Round 2 -> 0 | 0
#806 alesau (1583)
(11 points awarded)
6-4-0 6 17 Round 1 -> 6 | 17
#877 Ab8130 (1583)
(11 points awarded)
5-4-1 5.5 21.75 Round 1 -> 5.5 | 21.75
#939 SMPL (1583)
(6 points awarded)
5-5-0 5 25 Round 1 -> 5 | 25
#927 Evo_Intruder (1582)
(6 points awarded)
5-4-1 5.5 14.25 Round 1 -> 5.5 | 14.25
#338 ericptk2000 (1582)
(40 points awarded)
8-1-1 8.5 30.75 Round 1 -> 8.5 | 30.75
#403 jrcolonial98 (1582)
(34 points awarded)
7-2-1 7.5 27.75 Round 1 -> 7.5 | 27.75
#1335 GleebToo (1582) 4-6-0 4 10 Round 1 -> 4 | 10
#343 bardamu (1581)
(40 points awarded)
8-1-1 8.5 29.5 Round 1 -> 8.5 | 29.5
#427 gomelo (1580)
(34 points awarded)
7-3-0 7 31 Round 1 -> 7 | 31
#1594 shadowspawn (1580) 2-7-1 2.5 7.75 Round 1 -> 2.5 | 7.75
#1335 Knightmoves-Kyle (1579) 4-6-0 4 10 Round 1 -> 4 | 10
#1594 georges64 (1579) 2-7-1 2.5 7.75 Round 1 -> 2.5 | 7.75
#660 KingDragon8 (1579)
(23 points awarded)
6-4-0 6 26.5 Round 1 -> 6 | 26.5
#787 ojthecat (1579)
(11 points awarded)
6-4-0 6 18 Round 1 -> 6 | 18
#131 brilliantgeniusthing (1579)
(51 points awarded)
15-5-0 15 53.5 Round 2 -> 6 | 18.5
#343 nghia_vo (1578)
(40 points awarded)
8-1-1 8.5 29.5 Round 1 -> 8.5 | 29.5
#1119 parmocff (1578) 5-5-0 5 10.5 Round 1 -> 5 | 10.5
#423 srthakur (1578)
(34 points awarded)
7-2-1 7.5 21.75 Round 1 -> 7.5 | 21.75
#588 Pajde (1578)
(23 points awarded)
6-3-1 6.5 24 Round 1 -> 6.5 | 24
#1008 ultronic_guy (1578) 5-5-0 5 17.5 Round 1 -> 5 | 17.5
#134 Halater1 (1577)
(51 points awarded)
16-4-0 16 56 Round 2 -> 6 | 16
#566 PowerShok (1577)
(28 points awarded)
6-3-1 6.5 26.5 Round 1 -> 6.5 | 26.5
#201 centrekicker82 (1577)
(46 points awarded)
12-8-0 12 41 Round 2 -> 4 | 12
#469 m_majid_khan (1577)
(28 points awarded)
7-3-0 7 25 Round 1 -> 7 | 25
#1556 Chlindall (1577) 3-7-0 3 4 Round 1 -> 3 | 4
#217 joshfox (1576)
(46 points awarded)
11-6-1 11.5 26.75 Round 2 -> 4 | 4
#652 isehmbi (1576)
(23 points awarded)
6-4-0 6 27 Round 1 -> 6 | 27
#1196 homax (1576) 4-6-0 4 21 Round 1 -> 4 | 21
#117 LufCab (1576)
(51 points awarded)
15-4-1 15.5 55.75 Round 2 -> 6.5 | 18.75
#1378 sheldon_collier (1576) 4-6-0 4 4 Round 1 -> 4 | 4