Ən Çox Hədiyyə Verənlər

We want to thank our most generous members who have shared the gift of chess with their friends. We appreciate your support!

Gommo17
Me Me | Somewhere International
Qoşulma: Elə indicə
365 gün hədiyyə edildi
365
GM_chess_player
Certified TM®(Tilt Master) 2016-Present | MTCF (Master Tilt Chess Federation) | South Georgia
Qoşulma: Elə indicə
365 gün hədiyyə edildi
365
Hopey546
🐧SUB ZƐRØ | ḦØⱣĚȲ, PenguinClan United States
Qoşulma: Elə indicə
365 gün hədiyyə edildi
365