Условия за Ползване

Следният текст е само информативен превод. Единствената правнорелевантна валидна версия е достъпна на Английски език.

Дата, от която е в сила: March 27, 2020

Просто казано: уважавайте другите, спазвайте закона и се забавлявайте!

Chess.com предоставя услугите си на Вас при спазване на следните условия ("Условия за Ползване").

КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА, ВИЕ ПРИЕМАТЕ ВСИЧКИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, И НИ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ НА 18 ИЛИ ПОВЕЧЕ ГОДИНИ И СТЕ ДЕЕСПОСОБНИ ДА ВЛИЗАТЕ В И ДА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ПРАВИЛАТА И УСЛОВИЯТА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЛИ СТЕ РОДИТЕЛ, ИЛИ ОТОРИЗИРАН НАСТОЙНИК НА ЛИЦЕ ПОД 18 ГОДИНИ, ЗА КОЕТО СТЕ СЪЗДАЛИ ПРОФИЛ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЯМАТЕ ПРАВО ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА.

ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВКЛЮЧВАТ (1) АРБИТРАЖНА КЛАУЗА; (2) ОТКАЗ ОТ ПРАВОТО ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА КОЛЕКТИВЕН ИСК СРЕЩУ НАС; И (3) ОТКАЗ ОТ ВАША СТРАНА ОТ ВСИЧКИ ИСКОВЕ ЗА ЩЕТИ СРЕЩУ НАС, КОИТО МОГАТ ДА ВЪЗНИКНАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИТЕ. КАТО ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С ТЕЗИ РАЗПОРЕДБИ.

Услуги

Chess.com предоставя комбинация от съдържание, ресурси, инструменти и технологии, които позволяват на потребителите да се насладят на шахмата и заобикалящата го култура ("Услугата"). Вие приемате, че Услугата може да включва реклами. Chess.com си запазва правото по всяко време и през определен период от време да променя или преустановява, временно или постоянно, Услугата (или част от нея) със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност пред Вас или пред трета страна за всяка промяна, временно или трайно прекратяване на Услугата.

Регистрация

За да Ви се позволи да използвате Услугата, Вие се съгласявате да: (a) предоставите вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както се изисква от задължителните полета в регистрационната форма на услугата и в полетата по избор, ако ги изберете; и (б) да поддържате и своевременно да актуализирате Регистрационните Данни, за да бъдат винаги верни, точни, актуални и пълни. Ако предоставите невярна, неточна, неактуална или непълна информация, или ако Chess.com има основателни причини да подозира, че такава информация е невярна, неточна, неактуална или непълна, Chess.com има право да преустанови или прекрати Вашия акаунт и да откаже всякакво настоящо или бъдещо ползване на Услугата.

Непълнолетни & Деца

Chess.com е загрижен за безопасността и неприкосновеността на личния живот на всички свои потребители, особено на децата. Поради тази причина родителите или настойниците на деца под 13-годишна възраст, които искат да позволят на децата си достъп до Услугата, трябва да създадат акаунт, който се поддържа от законен представител на възраст най-малко 18 години, който да следи за употребата на детето. Позволявайки на дете достъп до профила Ви, Вие също така давате на детето си разрешение за достъп до всички области на Услугата. Моля не забравяйте, че Услугата е предназначена да се хареса на широка аудитория. Съответно, като законен представител, Ваша е отговорността да определите дали някоя от областите на Услугата и/или Съдържанието, са подходящи за Вашето дете.

Акаунти на Членове

Докато много части от Услугата не изискват регистрация, можете да се регистрирате като потребител на Chess.com, за да имате по-голям достъп или привилегии. Ако решите да се регистрирате, ще получите потребителско име и парола при завършване на процеса на регистрация за Услугата. Вие носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и профила, и носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под паролата или профила Ви. Вие се съгласявате (а) незабавно да уведомите Chess.com за всяко неразрешено използване на Вашата парола или акаунт, или всяко друго нарушение на сигурността, и (б) да излизате от профила си в края на всяка сесия. Chess.com не може и няма да носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от Вашето несъумяване да защитите профила си.

Вие потвърждавате, съгласявате се и приемате, че Chess.com може да има достъп, да съхранява и разкрива информацията за Вашия акаунт и Съдържание, ако това се изисква от закона или при наличието на добросъвестното убеждение, че подобен достъп, съхраняване или разкриване е целесъобразно за: (а) изпълнението на законен процес; (б) прилагането на тези Условия за Ползване; (в) да отговори на твърденията, че Съдържание (както е определено по-долу) нарушава закона или правата на трети лица; (г) за да отговори на Вашите искания за обслужване на клиенти; или (д) за защита на правата, собствеността или личната безопасност на Chess.com, неговите потребители и обществеността.

Ограничения на Акаунта

Вие сте наясно, че Chess.com може да установи общи практики и ограничения по отношение използването на Услугата, включително максималния брой дни, през които имейл съобщенията, съобщенията на таблото или друго качено Съдържание ще бъдат съхранявани от Услугата, максималният брой имейл съобщения, които могат да бъдат изпратени или получени от профил в Услугата, максималната големина на всяко имейл съобщение, което може да бъде изпратено или получено от акаунт в Услугата, максималното дисково пространство, което ще бъде заделено за Вас на сървърите на Chess.com и максималният брой пъти (и максималната продължителност, за която) можете да получите достъп до Услугата за определен период от време. Вие се съгласявате, че Chess.com не носи никаква отговорност за изтриването или невъзможността за съхраняване на съобщения и друга комуникация, или друго Съдържание, поддържано или предавано от Услугата. Наясно сте, че Chess.com си запазва правото да изключва профилите, които са неактивни за продължителен период от време. Освен това приемате, че Chess.com си запазва правото да променя тези общи практики и ограничения, от време на време.

Прекратяване

Вие се съгласявате, че Chess.com може, с или без причина, и без предизвестие, незабавно да прекрати Вашия Chess.com акаунт, всеки свързан имейл адрес и достъп до Услугата. Chess.com може да се прекрати с или без причина по всяко време и незабавно, по свое усмотрение, включително, но не само, поради неспазването от страна на Потребителя на правилата и условия на Съглашението. Причина за такова прекратяване може да включва, но не се ограничава до, (а) нарушения или неспазване на Условията за Ползване или други включени съглашения или ръководства, (б) искания от правоприлагащи органи или други правителствени агенции, (в) искане от Вас (самоинициирано закриване на акаунта), (г) прекратяване или материално преобразуване на Услугата (или на част от нея), (д) неочаквани технически проблеми или проблеми, свързани със сигурността, (е) продължителни периоди на бездействие, (ж) участие от Ваша страна в измамни или незаконни дейности и/или (з) неплащане на дължими от Вас такси във връзка с Услугите. Прекратяването на Вашия профил в Chess.com включва (а) премахване на достъпа до всички функционалности в рамките на Услугата, (б) изтриване на Вашата парола и цялата свързана информация, файлове и съдържание, свързано с или в акаунта Ви (или част от него), и (в) забрана за по-нататъшно използване на Услугата. Освен това, Вие се съгласявате, че всички прекратявания ще се извършват единствено по усмотрение на Chess.com и че Chess.com не носи отговорност пред Вас или трета страна за всяко прекратяване на Вашия акаунт, всеки свързан имейл адрес или достъп до Услугата.

Награди

In the event that you win any Prize (monetary, or other) in any Competition (tournament, event, or other) on Chess.com, you hereby acknowledge and consent to Chess.com’s ongoing investigation of your games whether related or unrelated to those occurring within the Competition and that any judgement made as a determination of your eligibility to win any Prize or a disqualification thereof shall lie with Chess.com. Chess.com may, at its sole discretion, withhold any and all Prizes won in any Competition on our Site for any period of time pending investigation into your Games. Any decision by Chess.com regarding forfeiture, reduction or cancellation of Prizes in accordance with Chess.com’s Terms of Service shall be final and binding upon you and shall not be subject to review or appeal by you or any third party.

Като участвате в което и да е Състезание, с настоящото се съгласявате, че освобождавате от отговорност, няма да търсите обезщетения от и ще считате за безвиновни нашата компания, нейните законни представители, филиали, дъщерни дружества, агенции и съответните управители, директори, служители по повод всякакви разходи, искови претенции за обезщетения за вреди, загуби и щети, действия или съдебни процедури инициирани от Вас (или от трети страни от Ваше име) ("Искове"), в резултат на Вашето участие в Състезанието и/или всяка Награда, която в резултат на него може или не да Ви бъде дадена, като Chess.com напълно изключва всякаква своя отговорност във връзка с подобни Искове.

Chess.com няма да носи отговорност към Вас за неизпълнение на което и да е от задълженията ни във връзка със Състезанието или по отношение на Наградата, когато Chess.com не е в състояние да го направи в резултат на обстоятелства извън нашия разумен контрол.

С настоящото се съгласявате, че освобождавате от отговорност нашата компания, нейните законни представители, филиали, дъщерни дружества, агенции и съответните управители, директори, служители от всички разходи, загуби, щети и пасиви (включително загуба на репутация и клиентела, и разходи за професионални съветници) претърпени заради Chess.com, и възникнали в резултат на нарушение от Ваша страна на Вашите задължения, съгласно тези Правила, Условията за Ползване на Chess.com, Правилата на Турнирите или Специалните Условия, или във връзка с Вашата невъзможност да спазите и изпълните инструкциите дадени Ви от нашия екип, или във връзка с всякакви обстоятелства, касаещи Вашето участие в Състезание.

В случай на спорове или разногласия относно който и да е аспект на Състезанието, включително, но не само, всички въпроси, свързани с връчването на Наградите, правото на Участник да участва в Състезанието, поведението на всеки Участник, тези Правила, Условията за Ползване на Chess.com, Правилата на Турнира или Специалните Условия, окончателното решение е на нашия екип и всяко решение на Chess.com ще е окончателно и обвързващо по отношение на Вас и няма да подлежи на разглеждане или обжалване от Вас или от всякаква трета страна.

Поведение на Членовете

Вие се съгласявате да не използвате Услугата за:

 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, злоупотребяващо, тормозещо, опозоряващо, вулгарно, неприлично, явно сексуално, порнографско, клеветническо, инвазивно по отношение личния живот на други хора, омразно или расистко, етнически или по друг начин неприемливо;
 • да публикувате коментари, текстове, съобщения или линкове във форумите, или публични коментари, които съдържат реклами от всякакъв вид, включително религиозни, политически или набиращи съобщения за Chess.com групи, клубове, блогове или всяко друго съдържание на или извън Chess.com;
 • да публикувате коментари, текстове, съобщения или линкове във форумите, или всякакви публични коментари, които са извън темата или не са свързани с целта и съдържанието на оригиналното съдържание, игра, статия, блог или тема във форума;
 • заплашвате с насилие някой друг и да не заплашвате със самонараняване;
 • "дебнете" или тормозите по друг начин някого;
 • да се представяте за някое физическо или юридическо лице, включително, но не само, представител на Chess.com, или погрешно да заявите, или по друг начин да представите погрешно Вашата принадлежност към лице или юридическо лице;
 • подправяте заглавия или манипулирате по друг начин идентификатори, за да прикриете произхода на кое да е Съдържание, предавано чрез Услугата;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което нямате право да предоставяте по силата на който и да е закон или по силата на договорни или доверителни отношения;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквото и да е Съдържание, което включва личната информация на някой друг, без неговото разрешение или което нарушава патент, търговска марка, търговска тайна, авторски права, публични права или други права на собственост, на което и да е трето лице;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте каквато и да е нежелана или неразрешена реклама, рекламни материали, „джънкмейл“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“, или друга форма на увещаване, освен в онези области, които са предназначени за тази цел;
 • качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте какъвто и да е материал, който съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на какъвто и да е компютърен софтуер или хардуер, или телекомуникационно оборудване;
 • нарушават нормалното протичане на диалога или действат по друг начин, който влияе отрицателно върху способността на другите потребители да участват в обмена в реално време;
 • да се намесвате в или подривате Услугата, или сървърите, или мрежите, свързани с Услугата, или да не се подчинявате на изисквания, процедури, политики или правила на мрежи, свързани с Услугата;
 • достъп до, намеса в или използване на непублични части от Услугата, компютърните системи на Chess.com или техническите системи за доставка на снабдителите на Chess.com;
 • да изследвате, сканирате или тествате уязвимостта на всяка система или мрежа, или данарушавате, или заобикаляте мерките за сигурност или удостоверяване;
 • използването на робот, паяк, приложение за търсене/извличане на сайта или друго ръчно, или автоматично устройство, или процес за извличане, индексиране, „изкопаване на данни“, или по какъвто и да е начин пресъздаване, или заобикаляне на навигационната структура, или представяне на Услугата, или нейното съдържание;
 • умишлено или неволно да нарушавате приложимото местно, щатско, национално или международно право и всички регулаторни актове, които имат сила на закона; и/или
 • събира или съхранява лични данни за други потребители във връзка със забраненото поведение и дейности, посочени в горните параграфи.

Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, копирате, продавате, търгувате, препродавате или експлоатирате за каквито и да било търговски цели, каквато и да е част от Услугата (включително Вашето потребителско име в Chess.com), използването на Услугата или достъпа до Услугата. Вие се съгласявате, че Вашият Chess.com акаунт е непрехвърлим.

Съдържание

Разбирате, че за цялата информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видеа, съобщения, тагове или други материали („Съдържание“), независимо дали са публично оповестени или частно прехвърлени, носи лична отговорност лицето, от което произхожда такова Съдържание. Това означава, че Вие, а не Chess.com, носите пълната отговорност за цялото съдържание, което качвате, публикувате, изпращате по имейл, предавате или по друг начин предоставяте посредством Услугата. Chess.com не контролира Съдържанието, публикувано чрез Услугата и поради тази причина не гарантира точността, целостта или качеството на такова Съдържание. Наясно сте, че като използвате Услугата, можете неволно да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, неприлично или неприемливо. При никакви обстоятелства Chess.com не носи отговорност за Съдържанието, включително, но не само, за грешки или пропуски в което и да е Съдържание, както и за всяка загуба или повреда от всякакъв вид, възникнали в резултат на използването на Съдържание публикувано, изпратено по имейл, предадено или предоставено по друг начин чрез Услугата.

Наясно сте, че Chess.com е възможно предварително да прегледа Съдържанието, но че Chess.com и определените от него лица имат правото (но не и задължението), по свое усмотрение, да прегледат, откажат или преместят всяко Съдържание, което е налично чрез Услугата. Без да се ограничава от горепосоченото, Chess.com и определените от него лица имат право да премахнат всяко Съдържание, което нарушава тези Условия за Ползване или е неприемливо по друг начин. Chess.com може да премахне всяко Съдържание от Услугата, по каквато и да е причина и може да блокира или прекрати потребители, или да възстановява потребителски имена по всяко време, без да носи отговорност пред Вас. Също така си запазваме правото да имаме достъп, да четем, съхраняваме и разкриваме всякаква информация, за която ние основателно считаме, че е необходима, за да (1) отговаря на всички приложими закони, разпоредби, правни процедури или правителствени искания; (2) прилага Условията за Ползване, включително разследвания за потенциалните им нарушения; (3) откривана, предотвратявана или по друг начин да се справя с измами, въпроси по сигурността или технически проблеми, (4) отговаря на искания за поддръжка от потребители, или (5) защитава правата, собствеността или безопасността на Chess.com, потребителите й и обществеността.

Разбирате, че Услугата и софтуерът, който е неразделна част от Услугата, могат да включват компоненти за сигурност, които позволяват защитата на дигитални материали и че използването на тези материали е предмет на правила за ползване, определени от Chess.com и/или доставчици на съдържание, които предоставят съдържание на Услугата. Нямате право да се опитвате да прескочите или заобиколите някое от правилата за използване, вградени в Услугата. Всяко неразрешено възпроизвеждане, публикуване, по-нататъшно разпространение или публично представяне на материалите, предоставени в Услугата, изцяло или частично, е строго забранено.

Chess.com не претендира за собственост върху Съдържанието, което представяте или предоставяте за включване в Услугата. Въпреки това, по отношение на Съдържанието, което представяте или предоставяте за включване в публично достъпни зони на Услугата, Вие предоставяте на Chess.com следните световни, безвъзмездни, постоянни, неотменяеми, прехвърляеми, неизключителни лицензи, с право на сублицензия, да използва, разпространява, възпроизвежда, модифицира адаптирате, публикува, превежда, предава, изпълнява и показва публично Съдържание, което сте представили или сте включили в публично достъпни области на Услугата и да включва такова Съдържание в други произведения, във всеки формат или посредник, познати към момента или по-късно създадени.

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите Chess.com и неговите дъщерни дружества, филиали, работници, агенти, служители, партньори и лицензодатели да бъдат освободени от всякакви претенции или искания, включително минимални адвокатски възнаграждения, направени от трета страна поради или произтичащи от съдържание, което сте предоставили, публикували, предавали или по друг начин сте предоставили чрез Услугата, използването на Услугата, от връзката Ви с Услугата, от нарушаването на Условията за Ползване на Услугата или нарушаването на правата на друго лице.

Взаимоотношения С Рекламодателите

Вашата кореспонденция или бизнес отношения с, или участие в промоции на, рекламодатели, намерени на или чрез Услугата, включително плащане и доставка на свързани стоки или услуги, както и всякакви други условия, гаранции или представителства, свързани с такива отношения, са единствено между Вас и такъв рекламодател. Вие се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност, включително имуществена, за загуби или щети от какъвто и да е вид, възникнали в резултат на такива отношения или в резултат на присъствието на такива рекламодатели в Услугата.

Услугата може да предостави, или трети лица могат да предоставят, линкове към други сайтове или ресурси на World Wide Web. Тъй като Chess.com няма контрол върху такива сайтове и ресурси, Вие приемате и се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност за наличието на такива външни сайтове или ресурси и не одобрява, и не носи отговорност за каквото и да е Съдържание, реклами, продукти или други материали на или достъпни от такива сайтове или ресурси. Освен това приемате и се съгласявате, че Chess.com не носи отговорност, било то пряка или непряка, за щети или загуби, които са причинени, или за които се твърди, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова Съдържание, стоки или услуги, налични на или чрез такъв сайт или ресурс.

Собственически Права

Всички права, титли и интерес към и относно Услугата, включително приложимите авторски права, търговски марки и всякакви други собственически права са и ще останат изключителна собственост на Chess.com и нейните лицензодатели. Всички търговски марки, обслужващи знаци, лога, търговски наименования и всякакви други означения на Chess.com използвани тук, са търговски марки или регистрирани търговски марки на Chess.com. Други имена на продукти и компании, споменати в Услугата, е възможно да бъдат търговски марки на съответните им собственици. Chess.com си запазва всички права, които не са изрично предоставени в тези Условия за Ползване.

Chess.com Ви предоставя лично, непрехвърлимо и неизключително право и лиценз за използване на обектния код на своя Софтуер на един компютър; при условие, че не (и не позволявате на трето лице да) копирате, модифицирате, създавате производни от, обратен инженеринг, обратно сглобяване или по друг начин се опитвате да откриете някакъв програмен код, да продавате, възлагате, преотстъпвате, предоставяте като обезпечение или по друг начин да прехвърляте каквито и да е било права относно Софтуера. Вие се съгласявате да не модифицирате Софтуера по какъвто и да е начин, нито да използвате модифицирани версии на Софтуера, включително (но не само) с цел получаване на неоторизиран достъп до Услугата. Вие се съгласявате да не получавате достъп до Услугата по какъвто и да е начин, освен чрез интерфейса, предоставен от Chess.com за достъп до Услугата.

Информация за Търговска Марка

Всички търговски марки и обслужващи знаци на CHESS.COM, и други лога, и имена на продукти и услуги на Chess.com, са търговски марки на Chess.com, LLC. Без предварителното разрешение на Chess.com Вие се съгласявате да не показвате или използвате тези търговски марки по какъвто и да е начин.

Chess.com уважава правото на интелектуалната собственост на другите и очаква потребителите на Услугата да направят същото. Chess.com отговаря на Федералния Закон за Авторските Права в Дигиталното Хилядолетие (DMCA), чийто текст може да бъде намерен на уебсайта на Службата за Авторски Права на САЩ, на адрес http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf. Ние ще реаргираме на сигнали за предполагаеми нарушения на авторски права, които са в съответствие с DMCA и други приложими закони и са ни правилно предоставени. Ако смятате, че дадено Съдържание е било копирано или използвано по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля да ни предоставите следната информация:

 • физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от тяхно име;
 • идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено;
 • идентификация на материала, за който се твърди, че нарушава или е предмет на нарушение, и информация, която е достатъчно индивидуализираща, за да ни позволи да намерим материала (например url);
 • Вашата контактна информация, включително адреса Ви, телефонния Ви номер и имейл адрес;
 • писмена декларация от Вас, заявявайки добросъвестната си преценка, че използването на материала по начина, който е оспорен, не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или закона; и
 • декларация, че информацията в уведомлението е точна и, под страх от наказателна отговорност, че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Ако смятате, че Вашето премахнато Съдържание не е действително в нарушение или че имате необходимите права да публикувате Съдържанието си, моля изпратете ни насрещно уведомление, съдържащо следната информация:

 • физически или електронен подпис на собственика на авторското право или на лице, упълномощено да действа от тяхно име;
 • Вашият физически или електронен подпис (с пълното Ви име);
 • идентификация на Съдържанието, което е било премахнато или до което достъпът е бил деактивиран, и местоположението, където се е появило съдържанието, преди да бъде премахнато или деактивирано;
 • декларация, че имате добросъвестно убеждение, под страх от наказателна отговорност, че Съдържанието е било премахнато или деактивирано в резултат на грешка или погрешно идентифициране на Съдържанието; и
 • Вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, както и декларация, че ще приемете уведомяване от лицето, което е предоставило първоначалното уведомление за предполагаемото нарушение.

Ако получим насрещно уведомление, можем да изпратим копие от насрещното уведомление до лицето, което твърди, че има нарушение на авторските права и да информираме това лице, че можем да заменим премахнатото Съдържание. Освен ако първоначалното лице, което твърди, че има нарушение на авторското право, не подаде иск за съдебно разпореждане срещу доставчика на Съдържанието, член или потребител, премахнатото Съдържание може да бъде заменено в рамките от десет до четиринадесет работни дни или повече след получаване на насрещното уведомление по лична преценка на Chess.com.

Моля разберете, че подаването на насрещно уведомление може да доведе до съдебно производство между Вас и жалбоподателя, за да се определи собствеността. Имайте предвид, че от това могат да възникнат неблагоприятни правни последици за Вас във Вашата страна, ако използвате фалшиво или недобросъвестно обвинение, като използвате тази процедура.

Запазваме си правото да премахваме Съдържание, за което се твърди, че е в нарушение, без предизвестие и по наше усмотрение. При подходящи обстоятелства, Chess.com може също да прекрати акаунта на потребителя, ако потребителят е многократен нарушител. Нашият определен агент за авторско право за известяване при предполагаемо нарушение на авторските права, видим в Услугата, е:

Chess.com, LLC
PO Box 60400
Palo Alto, CA 94306

Международна Употреба

Тази Услуга се предоставя от Chess.com от нейните офиси в Съединените Американски Щати. Chess.com не твърди, че Услугата е подходяща или достъпна на други места. Тези, които изберат да получат достъп до Услугата от други места, правят това по собствена инициатива и отговарят за спазването на местните закони, ако и доколкото се прилагат местните закони. Вие заявявате и гарантирате, че не се намирате в страна, която е обект на ембарго от правителството на САЩ или която е определена от правителството на САЩ като страна, подкрепяща тероризма, и не сте включени в списъка на забранените или ограничени лица.

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

ВИЕ РАЗБИРАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ:

 • ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКВАТО Е" И "КАКВАТО Е НА РАЗПОЛОЖЕНИЕ", БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВА ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, CHESS.COM ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ И ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, БИЛО ТО ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ЗАКОНОВИ ОТНОСНО УЕБСАЙТА НА CHESS.COM И УСЛУГАТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ, НЕНАРУШЕНИЕ, ПРОДАВАЕМОСТ И ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.
 • CHESS.COM И ДЪЩЕРНИТЕ Й ДРУЖЕСТВА, ПАРТНЬОРИ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ ГАРАНТИРАТ, ЧЕ (1) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (2) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ; (3) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ ИЛИ НАДЕЖДНИ; (4) КАЧЕСТВОТО НА КАКВИТО И ДА Е ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ; И (6) ВСЯКА ГРЕШКА В СОФТУЕРА, ИЗПОЛЗВАН ЗА ДОСТЪП ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДЕ КОРИГИРАНА.
 • ВСИЧКИ МАТЕРИАЛИ, ИЗТЕГЛЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ПО ДРУГ НАЧИН ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, СА ДОСТЪПНИ ПО ВАША СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА И НА ВАШ РИСК, И ВИЕ ЕДИНСТВЕНО ЩЕ НОСИТЕ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСИЧКИ ЩЕТИ ПО ВАШАТА КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА ИЛИ ЗАГУБА НА ДАННИ, В РЕЗУЛТАТ НА ИЗТЕГЛЯНЕТО НА ТАКЪВ МАТЕРИАЛ.
 • НИКАКВИ СЪВЕТИ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯ, БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ УСТНО ИЛИ ПИСМЕНО, ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ОТ CHESS.COM ИЛИ ЧРЕЗ, ИЛИ ОТ УСЛУГАТА, НЕ СЪЗДАВАТ НИКАКВА ГАРАНЦИЯ, КОЯТО НЕ Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНА В УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ.
 • МАЛЪК ПРОЦЕНТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ ЕПИЛЕПТИЧНИ ПРИСТЪПИ, КОГАТО СА ИЗЛОЖЕНИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ СВЕТЛИННИ МОДЕЛИ ИЛИ ФОНОВЕ НА ЕКРАНА НА КОМПЮТЪРА ИЛИ ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТ УСЛУГАТА. ОПРЕДЕЛЕНИ УСЛОВИЯ МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ НЕИЗВЕСТНИ ПРЕДИ ТОВА ЕПИЛЕПТИЧНИ СИМПТОМИ, ДОРИ ПРИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО НЯМАТ АНАМНЕЗА ЗА ПРЕДИШНИ ПРИПАДЪЦИ ИЛИ ЕПИЛЕПСИЯ. АКО ВИЕ ИЛИ НЯКОЙ ОТ ВАШЕТО СЕМЕЙСТВО СТРАДАТЕ ОТ ЕПИЛЕПСИЯ, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГАТА. НЕЗАБАВНО ПРЕУСТАНОВЕТЕ УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА И СЕ КОНСУЛТИРАЙТЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР, АКО ПОЧУВСТВАТЕ НЯКОЙ ОТ СЛЕДНИТЕ СИМПТОМИ ПО ВРЕМЕ НА УПОТРЕБАТА НА УСЛУГАТА: ЗАМАЯНОСТ, ПРОМЕНИ В ЗРЕНИЕТО, ПОТРЕПВАНИЯ НА ОЧИТЕ ИЛИ МУСКУЛИ, ЗАГУБА НА СЪЗНАНИЕ, ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ, ВСЯКАКВИ НЕВОЛЕВИ ДВИЖЕНИЯ ИЛИ КОНВУЛСИИ.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

ВИЕ ИЗРИЧНО РАЗБИРАТЕ И ПРИЕМАТЕ, ЧЕ CHESS.COM И ДЪЩЕРНИТЕ МУ ДРУЖЕСТВА, КЛОНОВЕ, СЛУЖИТЕЛИ, РАБОТНИЦИ, АГЕНТИ, ПАРТНЬОРИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБЕНИ ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБЕНИ ДАННИ, ЗАГУБА НА ДОБРОСЪВЕСТНОСТ, БЕЗДЕЙСТВИЕ НА ОБОРУДВАНЕТО ИЛИ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ, ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НЕИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ДОРИ АКО CHESS.COM Е БИЛ УВЕДОМЕН ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ, СВЪРЗАНИ С CHESS.COM, УСЛУГАТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО, КОЕТО СЕ ПОЯВЯВА ИЛИ СЕ КАЧВА В УСЛУГАТА.

АКО ПО НЯКАКВА ПРИЧИНА СЪД УСТАНОВИ, ЧЕ CHESS.COM НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ОБЩАТА ОТГОВОРНОСТ НА CHESS.COM, ПРОИЗТИЧАЩА ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ИЛИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО, ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА, ИЛИ НА ВСЯКО СЪДЪРЖАНИЕ, ДОСТЪПНО НА ИЛИ ЧРЕЗ УСЛУГАТА, НЯМА ДА НАДХВЪРЛЯ СТО ЩАТСКИ ДОЛАРА (U.S. $100.00).

ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ТОЗИ РАЗДЕЛ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВСЕКИ СЛУЧАЙ НА ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СЕ ОСНОВАВА НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, УСТАВ, НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, ИЛИ ДРУГИ, ДОРИ АКО СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ СРЕДСТВОТО ЗА ЗАЩИТА, ИЗЛОЖЕНО ТУК, НЕ Е ОСЪЩЕСТВИЛО ОСНОВНАТА СИ ЦЕЛ.

ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО, ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОТГОВОРНОСТТА ЗА СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПРОИЗВОДНИ ВРЕДИ. СЪОТВЕТНО НЯКОИ ОТ ГОРНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС.

Арбитраж, Приложим Закон и Юрисдикция

Съгласни сте, че ако имате някакъв спор с Chess.com, свързан по някакъв начин с тези Условия за Ползване или с достъпа до, или използването на Услугата, първо ще се свържете с нас, за да опитаме да разрешим спора помежду ни извънсъдебно. Ако не сме в състояние да разрешим спора извънсъдебно, двете страни се съгласяваме да разрешим всички претенции, спорове или противоречия (с изключение на негаторни претенции или други равностойни искове), произтичащи от или във връзка с, или свързани с настоящите Условия, чрез обвързващ арбитраж от Американската Арбитражна Асоциация ("ААА"), съгласно Правилата за Търговски Арбитраж и Допълнителните Процедури, Отнасящи се за Потребителски Спорове, в сила за ААА, с изключение за предвиденото тук. Федералният закон за арбитража („FAA“) и федералното арбитражно право ще се прилагат за тези Условия за Ползване. Освен ако Вие и AAA не се съгласите на противното, арбитражът ще се провежда в окръга, в който живеете. Ако възнамерявате да искате арбитраж, първо трябва да изпратите писмено известие до Chess.com за намерението си за арбитриране („Известие“). Известието до Chess.com трябва да бъде изпратено с обратна разписка за получаване, от Американската Пощенска Услуга по пощата на: Chess.com, [address]. Известието трябва да (а) описва естеството и основата на претенцията или спора; и (б) изложи конкретното търсено разрешение. Всяка страна ще бъде отговорна за заплащането на всякакви такси за входиране на искането пред ААА, административни и арбитражни такси, в съответствие с правилата на ААА, с изключението, когато Chess.com ще такси за входиране на разумно Ваше искане, ведно с административни и арбитражни такси, ако претенцията Ви за обезщетение за вреди не надвишава $ 75 000 и не е безпочвена (в съответствие със стандартите, заложени във Федералната Гражданскопроцесуална Разпоредба 11 (b)). Всяко обезщетение, определено от арбитъра, ще включва разходи за арбитраж, разумни разноски за адвокатски хонорари и разумни разходи за вещи лица и други свидетели, и всяко обжалване на обезщетението, присъдено от арбитъра, може да бъде заведено пред съд с компетентната за това юрисдикция. Нищо в този раздел няма да пречи на която и да е от страните да предяви своите негаторни претенции или други равностойни искове пред съдилищата по въпроси, свързани със сигурността на данните, интелектуалната собственост или неразрешения достъп до Услугата. ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ ПРЕДЯВЕНИ ОТ СТРАНИТЕ ЛИЧНО, А НЕ КАТО ИЩЕЦ ИЛИ СЪИЩЕЦ В НЯКАКВО ПРЕДПОЛАГАЕМО КОЛЕКТИВНО ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО, И ОСВЕН АКО НЕ Е УГОВОРЕНО ДРУГО, АРБИТЪРЪТ НЕ МОЖЕ ДА РАЗГЛЕДА НАВЕДНЪЖ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ПРЕТЕНЦИЯ. ИЗВЕСТНО ВИ Е, ЧЕ СЪГЛАСЯВАЙКИ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ВИЕ И CHESS.COM СЕ ОТКАЗВАТЕ ОТ ПРАВОТО СИ НА ИНДИВИДУАЛЕН ИЛИ КОЛЕКТИВЕН ИСК.

Ако се установи, че забраната за колективни и други искове, предявени от името на трети страни, съдържаща се по-горе, е неприложима, тогава всички предходни текстове в този раздел ще бъдат невалидни.

Ако по някаква причина иск бъде подаден пред съд, а не на арбитраж, спорът ще се урежда от законите на Щата Калифорния и FAA, без да се вземат предвид и без да се прилагат неговите норми за конфликт на правото или нормите на Вашата държава или щат на пребиваване, и ще бъдат разгледани единствено във федералните или щатските съдилища, намиращи се в окръг Санта Клара, Калифорния, САЩ. Вие се съгласявате с юрисдикцията и местната подсъдност на тези съдилища и се отказвате от възражения относно неудобно място за провеждане.

Промени в Условията за Ползване

Ние може да променяме тези Условия по всяко време и ще ги обновяваме с най-актуалната им версия в www.chess.com. Ако решим, че сме направили съществена промяна ще Ви уведомим, като Ви изпратим имейл на посочения от Вас при регистрацията на Вашия акаунт имейл адрес или чрез публикуване на известие чрез Услугата. Ако продължите да влизате в или ползвате Услугата след влизане в сила на тези промени, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените Условия за Ползване.

Обща Информация

Условията за Ползване представляват цялата договорка между Вас и Chess.com и уреждат използването на Услугата, като заместват всички предишни договорки между Вас и Chess.com, по отношение на Услугата. Тези Условия за Ползване представляват пълната и изключителна договорка между Вас и Chess.com, по отношение на Услугата и тези Условия за Ползване изместват и заменят всички предишни договорки между Вас и Chess.com, относно Услугата (с изключение на услугите, за които имате отделна договорка с Chess.com, което е изрично допълва или измества тези Условия за Ползване). Ако някоя разпоредба от тези Условия за Ползване бъде прогласена за нищожна, останалата част от Условията за Ползване остава в сила. Тези Условия за Ползване и предоставените права, и поетите по този договор задължения, не могат да бъдат прехвърляни, възлагани или делегирани по какъвто и да е начин от Вас. Chess.com може свободно да прехвърля тези Условия за Ползване и Вие изрично се съгласявате, че всички права върху интелектуална собственост, лицензирани на Chess.com, включително всякакви права върху Съдържанието, могат да бъдат прехвърляни на представител на Chess.com без необходимостта от Вашето съгласие. Невъзможността на Chess.com да упражнява или налага някакво право или разпоредба на УП не представлява отказ от такова право или разпоредба.