Constitution of  Bulgarian Democratic Republic
Constitution of Bulgarian Democratic Republique

Constitution of Bulgarian Democratic Republic

AbuTalib1
AbuTalib1
29.10.2017 г., 11:49 ч. |
0

Конституция - ПЪРВА ЧАСТ - от 30 Октомври 2017 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
НИЕ,
Народните представители от Третото Учредително Народно Събрание, целейки да създадем по-съвършен световен ред, да утвърдим справедливостта, да осигурим вътрешното спокойствие, да насърчим Глобалния Мир по земното кълбо, да повишим всеобщия жизнен стандарт и благоразположението на българския ни непреклонен дух, да осигурим права върху благата от свободата за нашия народ и за идните ни поколения, като издигаме във върховен принцип правата на личността, нейното достойнство и сигурност, поставяме си за задача да усъвършенстваме и преустроим обществените отношения за което
ПРОВЪЗГЛАСЯВАМЕ
Настоящата Конституция,
приета чрез Референдум на ………..
Глава първа
ОСНОВОПОЛАГАЩИ ПРИНЦИПИ ЗА ВЪТРЕШНА И ЗА ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Член 1
(1)България е името на територията, върху която живее и се труди постоянно целокупният народ обединен в една общност на интереси и въжделения. Нейните граници са надлежно заявени в Секретариата на ООН.Нейната територия е неприкосновена.
(2)Републиката като юрисдикция е организация на реда и дисциплината върху тази територия.
(3)Република България е демократична териториална общност на всички населяващи я граждани, съставляващи един народ.
(4) Цялата републиканска власт произтича от народа. Тя се осъществява от него самият, който е единственият суверен и източник на правомощията.
(7) Суверенитетът се разпростира върху цялата територия на България.
(8) Референдумите и свободните избори са колективните проявления на суверенитета.
(9) Демократична Република България и България са равнозначните наименования.
(10) В качеството си на страна по международен договор, България се изявява като представителна демокрация
Член 2
(1) В Демократична Република България не се допуска учредяване на автономни териториални общности на каквато и да било идеологическа или политическа основа. Местното самоуправление се признава и стимулира за осъществяване на хуманен просперитет.
(2) Териториалната цялост на България е неприкосновена.
Член 3
(1)Славянобългарският писмен и устен език е официален.
(2) Всички актове на Републиката и на нейните органи, институции и съдилища се извършва на официалния език.
Член 4
(1) България е правова Република. Всяко управление се осъществява съобразно с Конституцията и със законите.
(2) Демократична Република България е гарант за живота, за свободата, за достойнството на човека и неговите правата, създаваща условия за свободно развитие на всеки сега и гарант за едно бъдещо проспериращо гражданско общество.
(3) България може да участва в доизграждането и просперитета на Европейския Съюз съобразно с волята на народа.
Член 5
(1) Конституцията е Основен Закон и никой друг закон не може да и противоречи.
(2)Конституцията е основна юридическа ценност на целокупния български народ.
(3) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.
(4) Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила са част от вътрешното право. Те имат предимство пред онези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.
(5) Всички актове подлежат на публикуване и влизат в юридическа сила два дни след обнародването им, освен когато в тях е определен друг срок.
Член 6
(1) Всички хора се раждат свободни и равни по достойнство и права.
(2) Всички граждани са равни пред законите и съдилищата. Не се допускат никакви ограничения или привилегии на права и свободи, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение, имуществено състояние или неправомерни константни практики.
(3) Никой не може да бъде съден за действие или бездействие, което не е било обявено от действащото законодателство за престъпление към момента на извършването им.
(4)Никой не може да бъде подлаган на физически или психически мъчения при каквито и да било обстоятелства.
Член 7
Републиката отговаря за вреди, причинени от накърняване на човешкото достойнство, от нарушение или потъпкване на права, свободи и интереси, от незаконни актове или действия и бездействия на нейни органи и длъжностни лица.
Член 8
Републиканската власт се осъществява чрез функционирането на законодателна, правораздавателна и съдебна дейност.
Член 9
(1) Въоръжените сили гарантират суверенитета, сигурността и независимостта на общността за защита на нашата териториална цялост.
(2) Въвежда се основен и задължителен данък „Отбрана”.
Член 10
(1)Общонародните или местните референдуми, както и изборите, се провеждат въз основа на зачитане на всеобщо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване.
(2) Валиден резултат от референдум е легитимен,  когато е даден положителен вот на 52% от избирателите по списъци.
(3) Валидни са резултатите от избори, когато е даден положителен вот на 52% от избирателите по списъци.
(4) В случаите, при които не е достигнат валидиращия праг от 52%, се насрочва нов избор след седмица и получените резултати са валидни и окончателни.
Член 11
(1) Политическият плурализъм е основният гарант за обществено достойнство.
(2) Нито една политическа организация или идеология не може да се обявява или утвърждава за републиканска.
(3) Политическите организации съдействат за формиране и изразяване на политическата воля на гражданите. Въвежда се специален ред за учредяването, функционирането и прекратяването на политическите организации и условията за тяхната представителност.
(4) Въвежда се абсолютна забрана за учредяване на политически организации на етническа, расова или верска основа, включително и ония, които си поставят за задачи и цели насилствена промяна на установените в Републиката ред и законност.
(5) Всички организации са равни пред законите и пред съдилищата.
Член 12
(1) Дружествата на гражданите служат за задоволяване и защита на свои интереси или права и свободи. Те са неправителствени организации.
(2) Дружествата на гражданите, включително синдикалните, могат да си поставят политически цели за да участват в местното самоуправление по определен ред и условия в закон.
(3) Уставите на тези дружества не може да противоречат на Конституцията или на действащите закони.
Член 13
(1) Вероизповеданията са ненакърними.
(2) Религиозните институции са отделени от Републиката и училището от тях.
(3) Източноправославното вероизповедание е традиционна религия на България.
(4) Религиозните общности и институции, както и верските убеждения не могат да бъдат използвани за политически цели.
(5) Висшето образование по теология се извършва в чужбина по ред и условия в закон.
Член 14
Семейството, майчинството и децата са под закрила на републиканската общност, длъжна да осигури възпроизводството на народа.
Член 15
Демократична Република България осигурява опазването и възпроизводството на околната среда, поддържането и разнообразието на живата природа при разумното използване на природните богатства и всички земни и водни ресурси.
Член 16
(1)Трудът се гарантира и защитава.
(2) Само Учредителното Събрание има правомощията да определя данъците и таксите.
(3) При навършване на 30 години трудов и осигурителен стаж, гражданите имат право на пенсионно обезщетение в еднакъв за всички размер.
Член 17
(1) Правото на собственост и на наследяване се гарантира и защитава.
(2) Собствеността е лична, частна и републиканска.
(3)Личната собственост служи за задоволяване на лични битови или семейни нужди и не може да надвишава един декар за битови нужди, един декар за земеделска земя и един декар за гора.
(4)Частната собственост е част от републиканската собственост, предоставена чрез закупуване с оглед временно стопанисване и управление със задължение за заплащане на наемен труд и придобиване на печалба съобразно с изискванията на закон. Фирмите могат да притежават до 200 декара земеделска земя и до 300 декара гора. Това ограничение не се отнася до кооперациите.
(5) Въвежда се режим за управление и стопанисване на собствеността на обектите от републиканско и от общинско естество.
(6) Принудително отчуждаване на собственост за републикански или общински нужди се разрешава само въз основа на законодателен акт, при условие, че тези нужди не могат да бъдат задоволени по друг начин след предварително и равностойно обезщетение.
(7) Всяка собственост, придобита по непрозрачен начин, чрез незачитане на правни разпоредби или престъпен начин подлежи на конфискация по ред и условия, определени в закон
8) Личната, частната и републиканската собственост (res publicae) са неприкосновими.
Член 18
(1) Подземните богатства, крайбрежната плажна ивица, републиканските пътища, както и водите, горите и парковете с общонародно значение, природните и археологическите резервати са изключителна републиканска собственост.
(2) Републиката осъществява суверенни права върху континенталния шелф и в изключителната икономическа зона за проучване, разработване, използване, опазване и стопанисване на биологичните, минералните и енергийните ресурси на морските ни пространства.
(3) Републиката осъществява суверенни права върху радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита, определени за България в международни споразумения.
(4) Въвеждането на републикански монопол върху железопътния транспорт, националните пощенски и далекосъобщителни мрежи, използването на ядрена енергия, производството на радиоактивни продукти, оръжие, взривни и биологично силно действащи вещества се гарантира и защитава.
(5) Условията и редът за концесии на обектите по този член и разрешения за дейности на чуждестранни граждани не могат да накърняват интересите от местно значение.
(6) Републиканските имоти се стопанисват и управляват в интерес на гражданите.

(7) В интерес на гражданите е възприемането на нова парична единица, обезпечена по ред и условия от закон.
Член 19
(1) Производството, земеделието и животновъдството в България се базират на свободна стопанска инициатива.
(2) Гарантира се на всички граждани и юридически лица възможността за реализирането на еднакви правни условия за стопанска дейност и се гарантира предотвратяване на злоупотреба с монополизма, нелоялната конкуренция и лобизма с оглед защита на потребителите.
(3) Допускат се в разумен размер и вид инвестиции за стопанската дейност на български или чуждестранни граждани и юридически лица.
(4) Законът създава условия за коопериране и други форми на сдружаване на гражданите и юридическите лица за постигане на стопански и социален напредък.
(5)Печалбата на български и чуждестранни лица не може да бъде изнасяна извън България, освен в случаите на закупуване на нова технология и средства за производство.
Член 20
Републиката създава условия за балансирано развитие на отделните райони и подпомага териториалните органи и дейности чрез финансово-кредитна и инвестиционна политика.
Член 21
(1) Територията е основно народно богатство, което се ползва от особената закрила на Републиката и на общността.
(2) Обработваемата земя се използва само за земеделски цели, а промяна на нейното предназначение се допуска по изключение при доказана необходимост.
Член 22
(1) Чуждестранни граждани или чуждестранни юридически имат право да придобиват собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на България към Европейския Съюз или по силата на международен договор надлежно ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България, както и чрез наследяване.
(2) За ратифициране на международен договор по Член 22(1) се изисква гласуване с мнозинството на две трети от всички народни представители.
(3) Всякакви сделки със земя и гори, извършени след 1985 г. са недействителни.
Член 23
Републиката създава условия за свободно развитие на световните наука, образование и изкуства и ги подпомага. Тя се грижи за опазване на световното и националното историческо и културно наследство.
Член 24
(1) Външната политика на Демократична Република България не може да се осъществява в противоречие с принципите и нормите на международното право.
(2) Основните принципни задачи на външната политика на България са защитата на обществената сигурност и независимостта на страната, на благоденствието, на човешкото достойнство, на основните права и свободи на българските граждани, както и съдействието за установяване на справедлив международен мир, ред и сигурност.
(3) Демократична Република България се придържа стриктно към Програмата „Партньорство за Мир” независимо от обстоятелството на прекратяване на военно-политическия блок „Нато”.
Член 25
Първи Януари на всяка Нова година се чества като официален празник - Световен Ден на Мира.
Глава втора
ОСНОВНИТЕ ПРАВА И СВОБОДИ
Упражняването на веднъж провъзгласените права поражда отговорности и задължения, както спрямо другите, а така също и спрямо човешката общност и бъдещите поколения.
Основните права и свободи на човека са неговите главни морални ценности и като права са неотчуждаеми и принадлежат на всеки по рождение.
Човешкото същество е индивид, по природа надарен с интелигентност и воля, обект на права и задължения.
Въз основа на тази общозадължителна декларация се прогласяват посочените по-долу права, свободи и принципи, за да не може който и да е да ги използва във вреда на друг.
Раздел I
Естествените Права
Член 1
Човекът има право необезпокояван от никого да диша свободно въздуха на земното кълбо, свободно да се придвижва по територията на своята политическа общност, да гледа и се наслаждава на природата, да обича и да бъде обичан.
Раздел II
Социалните права
ДЯЛ I
ДОСТОЙНСТВО
Член 1
Човешко достойнство
Човешкото достойнство е ненакърнимо. То трябва да се зачита и защитава.
Член 2
Право на живот
(1)Всеки има право на живот.
(2) Никой не може да бъде осъден на смърт, нито екзекутиран.
Член 3
Право на неприкосновеност на личността
(1) Всеки има право на физическа и психическа неприкосновеност.
(2) В областта на медицината и на биологията трябва да бъдат зачитани по-специално следните принципи:
1.- на свободното и информирано съгласие на заинтересованото лице при определени със закон условия и ред;
2.- на забраната на евгеничните практики, по-специално на тези, които имат за цел селекцията на хора;
3.- на забраната за превръщане на човешкото тяло и неговите части в източник на търговия или печалба;
4.- на забрана за репродуктивното клониране на човешки същества;
Член 4
Забрана на изтезанията и на нечовешкото или унизително отношение или наказание
Никой не може да бъде подложен на изтезания, на нечовешко или унизително отношение или наказание.
Член 5
Забрана на робството и на принудителния труд
(1) Никой не може да бъде държан в робство или в принудително подчинение.
(2) Никой не може да бъде заставян да извършва принудителен или задължителен труд.
(3) Трафикът на хора е забранен.
ДЯЛ II
СВОБОДИ
Член 6
Право на свобода и сигурност
Всеки има право на свобода и сигурност.
Член 7
Зачитане на личния и семейния живот
Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.
Член 8
Защита на личните данни
(1) Всеки има право на защита на неговите лични данни.
(2) Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закон легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им.
(3) Спазването на тези правила подлежи на контрол от независима институция.
Член 9
Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство
Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство се гарантират в съответствие със закон, който урежда упражняването на тези права.
Член 10
Свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения
(1) Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религиозните убеждения. Това право включва свободата да убеждава и свободата да изповядва разбирания или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.
(2) Правото на отказ от военна служба се признава съгласно с условията в закон, който урежда упражняването на това право.
(3) Църквата е отделена от участие в политическия живот на Републиката и училището е отделено от църквата.
(4) Висшето образование по богословие не е задължително, а дипломирането се извършва в чуждестранни духовни академии.
(5)РБ полага усилия за обединение на разделените старозаветни и новозаветни, православна и католическа църкви с оглед постигането на Глобален Мир на земното кълбо.
Член 11
Свобода на изразяване на мнение и право на достъп до информация
(1) Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата човек да отстоява аргументирано личното си мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без каквито и да било ограничения от страна на публичните власти и независимо от границите.
(2) Свободата и плурализмът на медиите се зачитат. Правото на достъп до информация може да бъде частично ограничавано с оглед защитата на лични или важни национални факти и обстоятелства за сигурност.
Член 12
Свобода на събранията и сдруженията
(1) Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в синдикални или професионални съюзи за защита на своите интереси.
(2) Политическите организации се учредяват за да допринасят за изразяването на политическата воля на гражданите. Никой не може да бъде задължен да членува в каквато и да било обществена неправителствена или политическа организация.
Член 13
Свобода на изкуствата и науките
Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната свобода се зачита.
Член 14
Право на образование
(1) Всеки има право на образование. Достъпът до професионално и продължаващо обучение е без никакви ограничения.
(2) Това право включва възможността да се получи безплатно задължително средно образование.
(3) Функционирането на учебни заведения има за цел зачитане на демократичните принципи на мирно съвместно съществуване. (4)Зад?