-MESHUGGAH- (1626) VS kasp3 (2109) 1 - 0 blitz

-MESHUGGAH-
-MESHUGGAH-
|
0