داستان پندآموز

armita_1380
armita_1380
Aug 22, 2013, 7:41 AM |
6
مرد جوانی که می خواست راه معنویت را طی کند به سراغ استاد
 
رفت .
 
استاد خردمند گفت : تا یک سال به هر کسی که به تو حمله کند و
 
دشنام دهد پولی بده .
 
تا دوازده ماه هر کسی به جوان حمله می کرد جوان به او پولی
 
می داد .
 
آخر سال باز به سراغ استاد رفت تا گام بعد را بیاموزد .
 
استاد گفت : به شهر برو و برایم غذا بخر .
 
همین که مرد رفت استاد خود را به لباس یک گدا در آورد و از راه
 
میانبر کنار دروازه به شهر رفت .
 
وقتی مرد جوان رسید ، استاد شروع کرد به توهین کردن به او .
 

جوان به گدا گفت : عالی است ! یک سال مجبور بودم به هر کسی
 
که به من توهین می کرد پول بدهم اما حالا می توانم مجانی فحش
 
بشنوم ، بدون آنکه پشیزی خرج کنم .
 
استاد وقتی صحبت جوان را شنید رو نشان داده و گفت : برای گام
 
بعدی آماده ای چون یاد گرفتی به روی مشکلات بخندی !...