AWARDCHESS CHESS QUIZ

AWARDCHESS CHESS QUIZ

AWARDCHESS
AWARDCHESS
May 13, 2011, 4:18 PM |
24

#1.

Anand ,Karpov, Kasimdzhanov, Kasparov, Khalifman, Ponomariov, Smyslov, Spassky, Topalov...

One GM defeated all of them... Who is it?