⚜ شعر شطرنجي ⚜

⚜ شعر شطرنجي ⚜

Alekhine-Love
Alekhine-Love
Jun 27, 2016, 8:13 AM |
4

در این کانال خواهیم نوشت و خواهیم سرود هر آنچه دنیای

شطرنج را ارتباط می‌دهد به دنیای ما و دنیای ادبیات جایی

که قرار است شعر‌ها و دست‌نوشته‌های شطرنجی را

بنویسیم چه آن‌ها که نگارنده‌ی مشخصی دارند چه آنها که

نامشانمشخص نیست و چه آن‌ها که خودمان نوشته ایم


لينگ کانال