اهمیت کنترل بازی بلیتس و انجام هدفمند آن

Ali_rastbod
FM Ali_rastbod
Aug 27, 2013, 3:48 AM |
5

( استاد بزرگ : الشن مرادی ابدی)

با اشاعه شطرنج و اينترنت در کشورمان روزانه شاهد حضور افراد بسياری در اماکن شطرنجی و سايتهای اينترنتی هستيم که تفريحی يا جدی به اين امر می پردازند. آنچه در اينجا می خواهم به آن بپردازيم بيشتر روی سخن با شطرنج بازانی دارد که جدی به اين امر می پردازند، معمولاً در سالنهای شطرنج و يا سايتهای اينترنتی بسياری از شطرنج بازان خوب و رو به پيشرفت ديده می شوند که ساعتها وقت خود را به بازی بليتس ( برق آسا 2×5 دقيقه ) اختصاص می دهند و با ديده تفريح به آن می نگرند، اين تفريح اگر مورد کنترل قرار گيرد قطعاً می تواند مفيد واقع شود. به نظر اينجانب و بنابر تجارب شخصی و مشاهده بليتس بزرگان شطرنج موارد ذيل در هدفمند شدن و تأثير مثبت داشتن اين تفريح نقش مؤثری دارد:
1- از پرداختن به بازيهای زير 3 دقيقه که صرفاً به حرکت دادن مهره ها و بدون هدف منتهی می شود بپرهيزيد.
2-در صورتی که با يک حريف به طور مداوم ( حداقل ده بازی يا بيشتر ) انجام می دهيد، سعی کنيد در يک شروع مشخص بازی کنيد.
3- در صورت دسترسی به ساعت ديجيتالی يا بازی در در اينترنت به بازيهايی که برای هر حرکت پاداش( مثلاً 2 ثانيه برای هر حرکت) در نظر گرفته می شود بپردازيد، تا صرفاً حواس معطوف به تمام شدن وقت نباشد و بازيهايی که يک طرف برتری مطلق دارد نتايجش به دليل کمبود زمان عوض نشود.
4- از اينکه زمان شما پايان يابد و در زمان کمتر از یک دقيقه بدون هدف مهره ها را حرکت ندهيد.  البته در شرايط مسابقه اين مطلب صادق نيست 
5- از پرداختن هر روزه به اين بازی برای چند ساعت خودداری کنيد، چون شما را به سطحی فکر کردن عادت می دهد.
6- همواره سعی کنيد يک نوع شروع بازی را برای حداقل 10 بازی در نظر بگيريد و از شکست مداوم نهراسيد، بازی کردن يک شروع بازی حتی اگر به اصطلاح بليتس بازان، بليتسی نباشد! و مناسب بليتس نباشد در بازيهای فکری به کارتان خواهد آمد.
7- از پرداختن به شروع بازيهای غير متعارف بپرهيزيد، زيرا شما را از تفکر منطقی خارج و در طی بازی فکری از بررسی استراتژيک وضعيت، باز خواهند داشت.
8- در صورت يافتن ترکيب و سلسله حرکات ناشی از محاسبه حتماً آنرا اجرا کنيد، چون هم در افزايش سرعت شما مؤثر است و هم اعتماد بنفس و شهامت شما را در بازی فکری افزايش می دهد.   از اشتباه در بازی بليتس نترسيد -9
به اين موارد مطالب ديگری نيز می توان افزود که در اين مقاله نمی گنجد، با اين اميد که از بليتس خود لذت و بهره کافی ببريد