دور نخست رویارویی راستبد - نوبخت

Ali_rastbod
FM Ali_rastbod
Oct 4, 2013, 12:34 PM |
4

دور نخست رویارویی دوجانبه ی نوبخت  راستبد با نتیجه ی مساوی به پایان رسید.

دور نخست رویارویی دوجانبه ی علی راستبد (1728) و حبیب نوبخت (1612) در گشایش پیاده ی وزیر، واریانت کراوز، گامبی وزیر نپذیرفته ی معکوس انجام شد که پس از 31 حرکت به تساوی انجامید.

در این دیدار پس از اشتباه سفید در حرکت 8 بازی و جایگاه نامناسب شاه سفید، سیاه سعی بر این کرد که از ضعف های موجود استفاده نماید که پس از کش و قوس های فراوان در حرکت 13 با انجام حرکت فیل بی4 تصمیم به انتخاب یک اسب خوب در برابر فیل حریف را گرفت.

پس از حرکت 17 اسب سیاه در موقعیت مناسبی قرار داشت که سیاه موفق به استفاده ی مناسب از آن نشد.

حرکات دقیق و دفاع فعالانه ی سفید، به خصوص حرکت درخشان 18 و حرکات خوب 19 و 21 باعث شد سیاه از پیچیدگی های موجود در وضعیت و اکثریت پیاده ای سفید در جناح وزیر سفید بهراسد و تصمیم به تعویض اشتباه اسب خوب خود با فیل حریف و هم چنین تعویض اشتباه وزیرها بگیرد.

پس از تعویض وزیرها، علی رغم برتری ای که رایانه می دهد وضعیتی نسبتا برابر حاکم می شود.

سیاه در حرکت 25 پیشنهاد تساوی داد و سفید نپذیرفت.

ولی پس از چند حرکت و بسته شدن وضعیت طرفین تساوی را پذیرفتند.

هم اکنون پس از گذشت یک دور، نتیجه ی رویارویی برابر است.

 


 

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

total

A..Rastbod

½

 

 

 

 

 

 

 

 

H..Nobakht

½

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میانگین خطای سفید: 0.159 واحد پیاده

میانگین خطای سیاه: 0.145 واحد پیاده

انحراف معیار حرکات سفید: 0.287

انحراف معیار حرکات سیاه: 0.285


نمودار تغییرات برتری طرفین در طول بازی بر حسب واحد پیاده: