دور دوم رویارویی نوبخت - راستبد

Ali_rastbod
FM Ali_rastbod
Oct 15, 2013, 10:32 AM |
5

دور دوم رویارویی دوجانبه ی حبیب نوبخت  علی راستبد با نتیجه ی مساوی به پایان رسید.

دور دوم رویارویی دوجانبه ی نوبخت  راستبد در گشایش گامبی وزیر نپذیرفته ی کلاسیک آغاز شد، سپس سیاه دفاع لاسکر را برگزید و هر دو بازیکن تا 17 حرکت شاخه های تئوریک و بررسی شده را انجام دادند!

پس از این حرکات، فیل قدرت مند سیاه تسلط محسوسی بر خانه های سفید رنگ داشت.

در حرکت 18 سفید با انجام اسب دی2 در وضعیت ناشناخته ای وارد شد که رایانه ها تایید می کنند ولی در دیتابیس ها وجود ندارد.

پس از این حرکت سفید تلاش کرد خانه های سفید را از تسلط فیل حریف خارج کند و پس از قطعی شدن این موضوع که فیل می بایست خانه های سفید را ترک کند؛ سیاه پیشنهاد تساوی داد و سفید پذیرفت.

در لحظه ی تساوی، وضعیت برابری حاکم بود.

پس از انجام دو دور نتیجه ی رویارویی 1-1 برابر است.

 

R 1

R 2

R 3

R 4

R 5

R 6

R 7

R 8

total

A..Rastbod

1/2

1/2

 

 

 

 

 

 

1

H..Nobakht

1/2

1/2

 

 

 

 

 

 

1


میانگین خطای سفید: 0.065 واحد پیاده

میانگین خطای سیاه: 0.079 واحد پیاده


نمودار تغییرات برتری طرفین بر حسب واحد پیاده  در طول بازی: