!!!!!!!!!!!من یک جای خوب زندگی میکنم

Aliggator
Aliggator
Oct 8, 2015, 4:31 AM |
2
من در شهری زندگی میکنم که...
 
 
 
مرگ بر آمریکا میگویند ولی آرزویشان این است که آمریکا را حداقل
 
یکبار ببینند..!!
 
 
شهری که مردم برای بالا رفتنَ٫ پا بر سر هم میگذارند..!!
 
 
شهری که با یک تغییر در وضعیت دلار هیچ کس به دیگری رحم
 
نکرد..!!

...
 
 
من در شهری زندگی میکنم که مردمش حرف بی بی سی انگلیس
 
و رادیو فردا و صدای امریکا را
 
از مراجع تقلید بیشتر قبول دارند...
 
...

....
 
 
 
 
من در شهری زندگی میکنم که بد حجابی٫ نشانه روشنفکریست...!!
 
 

دوستی خیابانی

دوستی خیابانی

 

من در شهری زندگی میکنم که کلاه گذاشتن بر سر هم وطن

خود،ارزشمندترین هنر است..


 

دوستی خیابانی

 
 
من در شهری زندگی میکنم که خرید لوازم آرایش از خرید نان شب
 
واجب تر است..  
 
 
 
 
 
 
من در شهری زندگی میکنم که خورشیدش،صورت دخترکان
 
زیبارویش را ،پشت چراغ قرمزها میسوزاند و ماه شبهایش در هاله
 
ای از تاریکی خوابیده است...
 
 
 
 
آرایش و بدحجابی دختران در خیابان 
 
 
آرایش و بدحجابی دختران در خیابان
 
 
من در شهری زندگی میکنم که دخترها و
 
پسرهایش،بدون ازدواج رسمی،
 
زیر یک سقف زندگی میکنند..
 

 

 

 

 

 

من در شهری زندگی میکنم که جایگاه دختر و پسر در پوشش و
 
رفتار و کردار عوض شده است.. 
 
 
....
 
 
 
من در شهری زندگی میکنم که منکر به معروف تبدیل شده ومعروف
 
به منکر..!!
 
من در شهری زندگی میکنم که بعضی از مردها خیلی بی غیرت
 
شده اند..!!
 
...
 
 

 

 من در شهری زندگی میکنم که با هربار نفس کشیدن،ذره هایمرگ

را استشمام میکنی.. 

من در شهری زندگی میکنم که کیوسک روزنامه فرو شیهایش،

بیشتر سیگار میفروشند تا روزنامه..

 

 

 

 

 

من در شهری زندگی میکنم که مردمانش با دیدن یک صحنهدردناک

و جانسوز،فقط قادرند موبایلها را از جیبشان در بیاورند و فیلمبگیرند

و برای سرگرمی هم،سوژه بسازند..


 

من در شهری زندگی میکنم که آدمهایش،ساده زیستن را از یاد

برده اند...


من در شهری زندگی میکنم که حتی ارزش و اعتبار آدمها هم تقلبی

شده..


 

من در شهری زندگی میکنم که وقتی دوستی فوت کرد،همه در

پلاکارد نوشتن و تاج گلهای چند میلیونی،ازهم سبقت میگیرند و

مرده پرستی را بهم می آموزند

 

 

 

 
در شهری زندگی میکنم که...
 
 
میگویند خیلی مسلمان دارد اما با هر نفس٫ غیبت و تهمتمیزنند...
 
 
در شهری که دل به دست آوردن سخت است و دل شکستن هنر
 
است...
 
من در شهری زندگی میکنم که با سگ قدم زدن،آخر
 
اندیشمندیست...


 

 
 
بعضی کارها را میبینم که هوای شهر٫ برایم نفس گیر میشود..!!
                              
 

 
من در یک جای خوب مردگی میکنم!!