غول چراغ جادو

Amirreza_06
Amirreza_06
Aug 18, 2013, 10:24 AM |
9

:یه روز غول چراغ جادو سه سیاه پوست را دید و به آنها گفت
.شما میتوانید فقط یک آرزو کنید و من نیز آن را برآورده میکنم

.آرزوی نفر اول: من میخوام سفید پوست شم
نفر سوم خندید و غول چراغ جادو به او گفت: چرا میخندی؟
.او هم جواب داد: همین طوری
.و غول آرزوی نفر اول رو برآورده کرد.

.آرزوی نفر دوم: منم میخوام سفید پوست شم
نفر سوم دوباره خندید و قول چراغ جادوهم دوباره به او گفت: چرا میخندی؟
.او هم دوباره جواب داد: همین طوری
.و قول آرزوی نفر دوم رو هم برآورده کرد


نوبت نفر سوم شد و غول به او گفت: آرزوی تو چیه؟
:نفر سوم جواب داد
!...من آرزو میکنم که این دو نفر سیاه پوست شن