شیشه ی افکارت

شیشه ی افکارت

Arty97
Arty97
Aug 10, 2012, 6:21 AM |
1

می دانی
یک وقت هایی باید
روی یک تکه کاغذ بنویسی
تـعطیــل است
و بچسبانی پشت شیشه ی
افـکارت...
باید به خودت استراحت بدهی
دراز بکشی
دست هایت را زیر سرت بگذاری
به
آسمان خیره شوی
و بی خیال ســوت بزنی
و
بخنــدی به تمام افـکاری که
پشت
شیشه ی ذهنت صف کشیده اند
آن وقت با خودت بگویـی
بگذار منتـظـر بمانند...