امروز قدر زر را... زرگر نمیشناسد

امروز قدر زر را... زرگر نمیشناسد

BEHNAM136
BEHNAM136
|
2

اختر شناس دیگر اختر نمیشناسد

حال و هوای ما را بی پر نمیشناسد

گویند قدر زر را زرگر بداند اما

امروز قدر زر را رزگر نمیشناشد

یالاف گوهری شد امروز افتخاری

یا گوهری به واقع گوهر نمیشناسد

بر بنده سجده  کفرو مسجود هم خلایق

گویا که خلق جز خود سرور نمیشناسد

دست نیاز دارد هر مستحق به سویی

افسوس مستحق هم یاور نمیشناسد

از ناله ها چه سودی ای مرغ دل شکسته

وقتی که گل به بستان دلبر نمیشناسد

شاید که زر ز قیمت افتاده ای رفیقان

یا خلق دیگر از مس برتر نمیشناسد

شد دلشکسته پرتو از طعنه رقیبان

یاری که یار باشد این در نمیشناسد

                                      پرویز قربانپور