شطرنج زندگی

BEHNAM136
BEHNAM136
Oct 2, 2013, 3:41 AM |
3زندگي شطرنج است ,عمر ما صفحه آن

آدمی در این سو, روزگار در آن سو,
هر دو بازیگر این شطرنجند

مهره های روزگارهر کدام حادثه ای,
مهره های آدمی قدرت چالش اوست

هر کسی در بازی سهمی از پیروزی,
سهمی از تجربه تلخ شکستی دارد

خوش به حال آن کس که اگر کیش هم شد,
نگذارد هرگز روح انسانی او
بشود مات فراروی فریب دنیا.

نگذارد هرگز و نگذارد هرگز ...