عاقل و دیوانه

BEHNAM136
BEHNAM136
Oct 8, 2013, 11:21 AM |
0

خوشا کاین خانه را  ویرانه  سازند         در آن ویرانه  از نو خانه سازند

چه  خاصیت در این خاک و گل افتاد         کزو،هم کعبه، هم بتخانه سازند

بنازم دست  قدرت را  در این  خاک          که  تسبیح از گل پیمانه سازند

چو  یک  پیمانه  می  را   شکستند          هزاران  سبحه  صد دانه سازند

چنان  ویرانه   شد  مسجد ، که آباد           نخواهد  شد مگر میخانه سازند

بیا  دیوانه  را  عاقل  کن ای  شیخ            چه سود، ارعاقلی دیوانه سازند

نمی گنجد   حقیقت   در   بیان ها            که چندین  قصه و افسانه سازند