Magsisi Ka

CHRISTComingSoon
CHRISTComingSoon
Apr 11, 2012, 11:40 PM |
0

Malapit nang dumating ang Panginoong Jesus sabi ng Biblia. Kaya bago mahuli ang lahat magsisi ka na ngayon at tanggapin Siya bilang Dios at Tagapagligtas.Mainit sa infierno at doon ay walang kapahingahan. Ang langit ang dapat sa iyo kasama ang Panginoong Jesus na ating Dios. Tama ba o mali?. Si Cristo ang katotohanan, San juan 14:6, at Siya din ang daan sa Kalangitan.