HANDA KA BA?

CristoVendraPronto
CristoVendraPronto
Apr 27, 2012, 12:45 PM |
0

Sa paglalaro ng Ajedrez o Chess, dapat lagi kang handa at dapat na malaman ang mga susunod na posibleng mangyayari sa iyong laro. Hindi lamang sa larangan ng larong Chess dapat tayong maging handa, kundi maging sa buhay nating espiritual at sa magiging buhay natin sa hinaharap. Sabi ng Biblia, malapit nang dumating ang Panginoong Jesus sa Kanyang pagbabalik.Nakahanda ka ba na kung sakaling Siya ay darating ay wala ka nang aalalahanin o aayusin pa para humarap sa Kanya. Sabi ng Biblia sa 2 Cor. 6:2 ngayon ang tamang panahon ng kaligtasan, ngayon ang oras ng kaligtasan....ibig sabihin dapat nating matiyak na kung sakaling tayo ay mamamatay bukas o darating ang Panginoon bukas ay nakatitiyak tayo na sa langit pupunta ang ating kaluluwa. IIsa lamang and DAAN papunta sa Langit, sa Kaharian ng DIOS....sa pamamagitan lamang ng Panginoong JESUS -San Juan 14:6. ngayon pa lamang dapat nating matiyak , malaman at maging handa sa ating kaligtasan. MAGSISI tayo sa ating mga kasalanan at tanggapin ang Panginoong JESUS bilang Panginoon natin at Tagapagligtas...MAGING HANDA..... Tanungin mo ang iyong sarili...HANDA KA BA?