Hindi Religion

CristoVendraPronto
CristoVendraPronto
Mar 17, 2012, 12:38 AM |
0

Nakalulungkot ,maraming religion sa mundo na lalung nagpapagulo at nagpapalito sa mga tao. Sa Pilipinas may catolico, adventista, mormons, bautista, iglesia ni Cristo, testigos ,dating daan etc. etc. Marami sa mga ito ay mali ang turo at wala sa Biblia ang mga paniniwala.Subalit sa dinamida damin ng mga religion , naniniwala ako na may nagtuturo ng tama. At ito ang dapat nating malaman kung alin sa kanila? Subalit hindi ito ang mas higit na mahalaga. Ang dapat nating malaman ay kung sakaling tayo ay mamamatay ay san pupunta ang ating kaluluwa?..Sa LANGIT ba o sa INFIERNO ? ayon sa Biblia HINDI RELIGION ang magliligtas sa atin o magdadala sa kalangitan. Sabi ng Biblia, iisa lamang ang daan papunta sa LANGIT, at iyon ay walang iba kundi ang PANGINOONG JESUS ang bugtong na anak ng DIOS. Tignan ang mga talatang ito sa Biblia, SanJuan 14:6, 3:16, Ephesios 2:8-9 , TiTus 3:5, Romans 6:23 at 1 San Juan 1:9, San Juan 1:12 na magpapatunay sa grasya ng Dios ng Kaligtasan. Ang Kaluwalhatian ay para sa Panginoong Dios. Amen.