Maigsi Ang Buhay

CristoVendraPronto
CristoVendraPronto
Mar 10, 2012, 1:50 PM |
0

Ang buhay ng tao ay maigsi lamang at ang kamatayan ay maaaring dumating sa anomang oras. Ang buhay ay parang singaw (James 4:14) sa ilangĀ  saglit ay makikita at ilang saglit ay maglalaho.Ayon sa Biblia tayong lahat ay makasalanan (Romans 3:10, 3:23) At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan (Romans 6:23) subalit ang regalo ng Dios ay buhay na walang hanggang sa sino man na magsisisi at hihing ng tawad sa Dios at sasampalataya sa Panginoong Jesus, bilang Panginoon at Tagapagligtas. Huwag po natin sayangin ang oras.....magsisi na ngayon at tanggapin si Cristo sa iyong buhay.