عظمت خلقت رو ببین

DanaAxel
DanaAxel
Jul 31, 2013, 1:20 PM |
10

زمین رو با سیارات اطرافش مقایسه کن

 

دیدی مشتری چقدر بزرگتر از زمینه؟ حالا مشتری رو با خورشید مقایسه کن. حجم خورشید 1.3 میلیون برابر بیشتر از زمینه

خورشید خودش در مقابل ستارگان دیگه این اندازه است

 

لحظه ای تامل کن: زمین مانند نقطه ای در برابر خورشید است. و خورشید در برابر بزرگترین ستاره مثل یه نقطه است. اندیشه کن! تو در درون کره زمین چقدری؟ حالا اندازه ات راپیداکردی؟

خردمندان و دانایان همانهایی هستند که خدای را در حال ايستاده و نشسته و آنگاه که بر پهلو خوابيده‌اند ياد مي‌کنند و در اسرار آفرينش آسمانها و زمين مي‌انديشند؛ و مي‌گويند: بارالها! اينها را بيهوده نيافريدی

آل عمران 191