Copy Paste

FVacierLahrag
  • 891 Reads
  • 0 Comments

آورده اند که در کنفرانس تهران روزی چرچیل، روزولت و استالین بعد از میتینگ های پی در پی آن روز تاریخی، برای خوردن شام با هم نشسته بودند. در

=

Online Now