Copy Paste

FVacierLahrag
FVacierLahrag
Aug 29, 2014, 8:33 PM |
0

آورده اند که در کنفرانس تهران روزی چرچیل، روزولت و استالین بعد از میتینگ های پی در پی آن روز تاریخی، برای خوردن شام با هم نشسته بودند. در