گاهی اختلاف دو الاغ باعثِ سقوطِ ملتها می‌‌شود !

Free-iran
Free-iran
Sep 12, 2012, 9:55 PM |
2