ره آورد انقلاب 57

Free-iran
Free-iran
Aug 24, 2012, 4:47 AM |
1

"درد این کودکان بی یاور
این ستم دیده گان روزگار
که کسی ندارد دردشان را باور
درد فقر/ رنج / تبعیض / نابرابری / بیداد
درد این همه بیگاری / آوارگی
وچه نفس در سینه ام سنگین
و بغض چه گلویم را فشرده
کاش که گریه ای زین همه درد می کاست
این همه غم را می شست."