جهنم

Free-iran
Free-iran
Oct 19, 2012, 9:44 AM |
1

يك انگليسي ؛ يك آمريكايي و يك ايراني مردند و همگي رفتند جهنم ...

فرد انگليسي گفت: دلم براي انگليس تنگ شده ... مي خواهم با انگلستان تماس بگيرم و ببنيم بعضي افراد آنجا چه كار مي كنند !
تماس گرفت و به مدت 5دقيقه صحبت كرد ...
سپس گفت:
خب، شيطان چقدر بايد براي تماسم بپردازم ؟
شيطان 5 ميليون دلار خواست ...
5 ميليون دلار ؟؟ !!!
انگليسي چك كشيد و برگشت روي صندلي اش نشست ...


فرد آمريكايي خيلي حسود بود و شروع كرد به جيغ و فرياد كه من هم مي خواهم با امريكا تماس بگيرم و از اوضاع اونجا با خبر شوم .
او تماس گرفت ...
و به مدت 10 دقيقه صحبت كرد . سپس گفت: خب شيطان ، چقدر بايد بابت تماسم پرداخت كنم ؟؟ !!
شيطان 10 ميليون دلار خواست ...
10 ميليون دلار ؟؟ !!!
آمريكايي چك چكشيد و برگشت بر روي صندلي اش نشست ...


و اما ايراني که خيلي خيلي حسود بود ... او شروع كرد به جيغ و فرياد كه من هم مي خواهم با كشورم تماس بگيرم و از اوضاع آنجا باخبر بشوم .
با كشورش تماس گرفت و به مدت 12 ساعت صحبت كرد .. !
سپس گفت: خب شيطان ، چقدر بايد براي تماسم پرداخت كنم ؟
شيطان گفت:
1دلار ...
فقط 1دلار ؟؟؟ !!!
شيطان گفت بله خب ... از جهنم به جهنم داخليه