وزير اقتصاد دولت بعدي مشخص شد

Free-iran
Free-iran
Oct 10, 2012, 12:50 AM |
1

امام جمعه خوانسار: امریکا لازم نیست ایران را تحریم کند، فکری به حال دلار خودش بکند که هر روز گران می شود!