هیچ جای دنیا مردم سالروز مرگ رهبرشون اینقدر حال نمیکنن!

Free-iran
Free-iran
May 30, 2012, 12:44 AM |
1

ارتحال اگر جانگوز بود اما عشق و حال جان بخش است

(ستاد برگزاری عشق و حال استان گیلان)