دويست میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران گم شده است

Free-iran
Free-iran
Oct 24, 2012, 9:54 AM |
1

سایت "بازتاب" با استناد به گزارش رسمی درآمدها و مصارف ارزی دو دولت محمود احمدی نژاد نوشته است که در هفت سال گذشته بین مصارف و درآمدهای ارزی دولت ۲۱۵ میلیارد دلار اختلاف وجود دارد و معلوم نیست که این مبلغ کجا رفته است. "بازتاب" نوشته است : گزارش درآمدهای ارزی دولت نشان می دهد که دولت های نهم و دهم طی دورۀ هفت سالۀ گذشته روی هم حدود هفتصد میلیارد دلار درآمد ارزی داشته اند که با رقم ۴۸۰ میلیارد دلار واردات کالا طی همین دوره اختلاف بسیار دارد. بازتاب می افزاید : با توجه به اینکه صندوق ذخیرۀ ارزی کشور هم اکنون خالی است و ذخایر بانک مرکزی حدود صد میلیارد دلار است یعنی تنها سی میلیارد دلار بیش از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد است، معلوم نیست که بر سر حدود دویست میلیارد دلار از درآمدهای ارزی کشور چه آمده است. بازتاب تصریح می کند که در این دوره بدهی های خارجی ایران که پیش از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد حدود بیست میلیارد دلار بوده تغییری نکرده و همچنان ثابت مانده است.پیش از این نمایندگان مجلس هشتم گفته بودند که یازده میلیارد دلار از مازاد درآمدهای نفتی کشور در سال گذشته به خزانه داری واریز نشده و معلوم نیست به چه سرنوشتی دچار شده است. علیرضا علوی تبار در هفته های گذشته گفته بود که بین ده تا شصت میلیارد دلار از درآمدهای نفتی کشور طی هفت سال گذشته گم شده است.