ضرب و شتم دانشجویان در دانشکده ی نفت اهواز

Free-iran
Free-iran
Jun 17, 2012, 12:20 PM |
1

دانشجویان دانشکده ی نفت اهواز در اعتراض به فشارهای وارده از سوی مسئولین دانشکده و لغو چندین مراسم بدون ارائه ی توضیحات منطقی از سوی آنان، که منجر به استعفای دست جمعی اعضای شورای صنفی گردید، در شب بیست و دوم خرداد ماه در جلوی دفتر معاونت دانشجویی فرهنگی این دانشکده اقدام به برگزاری تجمع نمودند. این تجمع به دلیل عکسبرداری از دانشجویان و عدم پاسخگویی مسئولین در شب های بعد نیز ادامه یافت و سرانجام به خشونت کشیده شد.