آژانس انرژی اتمی گزارش جدیدخودرادرباره ایران ارائه دا?

Free-iran
Free-iran
Nov 17, 2012, 5:26 AM |
0

آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه گزارش جدیدش را درباره برنامه ایران به شورای حکام آژانس دروین وهمزمان به شورای امنیت سازمان ملل ارائه داد. آژانس در این گزارش می گوید ایران نه تنها فعالیت های مربوط به غنی سازی را متوقف نکرده، بلکه با نصب سانتریفیوژى های بیشتر در فردو بر سرعت تولید اورانیوم غنی شده افزوده است و در حال حاضر ۱۳۵ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد دارد. آژانس همچنین می گوید ایران به پاکسازی سایت پارچین که ظن آزمایشات نظامی هسته ای در آن می رود، ادامه می دهد، مانع بازدید ِ بازرسان از این سایت می شود و پروتکل الحاقی را نیز اجرا نمی کند.