مملكته من

Free-iran
Free-iran
Nov 20, 2012, 1:17 AM |
6

با این که مملکتم را دوست دارم ولی چیزهایی میبینم که ناراحتم میکند...

هنوز در همسایگی ما...
اسپند دود میکنند تا چشم خوردی !
گوسفند میکشند !

دختری طالع بینی میخواند که شوهرش باید متولد چه ماهی باشد !

پسری پشت ماشینش مینویسد: بیمه ی قمر بنی هاشم !

هنوز برای ازدواج استخاره میکنند !

هنوز مردی به همسرش به جرمِ کم حجابی!! تهمت فاحشه میزند!

توی چاه پول میریزند و نامه پست میکنند !

هنوز آدمهایی پیدا میشوند که قمه زنی میکنن در محرم !

هنوز هم عده ای به دنبال رساله ای برای ادامه زندگی و تقلید هستن

و
عقب ماندگی زیر پوست مملکت من است....