مقدس ترین مکان دنیا

Free-iran
Free-iran
Nov 21, 2012, 8:00 AM |
2
مقدس ترین مکان دنیا ، نه کعبه است ، نه واتیکان ، نه بیت المقدس و نه تبت ...
بلکه خانه ایست که در آن پدر و مادر حرمت دارند !!!