تست قدرت و كيفيت برای بیل مکانیکی

Free-iran
Free-iran
Nov 23, 2012, 12:09 AM |
0

 

دقت کنید
مدیران کارخانه زیر بیل مکانیکی ایستادند!
به نظر شما مدیران سایپا حاضرند با پراید به سفر برن؟