نبود حداقل امكانات/ منطقه بشاگرد در استان هرمزگان

Free-iran
Free-iran
Dec 9, 2012, 6:40 AM |
0

این منطقه ثروتمند و غني از ذخاير نفتي هنوز آب لوله کشی بهداشتی نداره!!