مباني فيزيك - دين - زلزله - آيت الله خرازي

Free-iran
Free-iran
Aug 14, 2012, 12:17 AM |
0

حلیل فقاهتی رابطهٔ زلزله با گناه بر اساس "مبانی فیزیک دینی" توسط آیت‌الله خرازی:

زلزله تجلی‌ غضب مقام ولایی اهل بیت بر ضّد منکرات با چگالی بی‌ نهایت است!