سهم تو ازسرزمین نفت، سوختن در آتش بود

Free-iran
Free-iran
Dec 15, 2012, 3:03 AM |
0

سهم تو ازسرزمین نفت، سوختن در آتش بود
تو میسوزی و ما همچنان در خواب زمستانی هستیم
آیا فریادرسی هست؟