ايميلي از طرف پروردگار

Free-iran
Free-iran
Feb 22, 2013, 11:02 PM |
3


>> فکر کنید من اصلا وجود ندارم!
>>
>>  برويد مثل آدم زندگي تان را بکنيد
>>  و اين قدر داستان و شعر درست نکنيد!
>>
>> اگرخودتان من را درست کرده ايد
>>  که کاسبي کنيد و سر همديگر را کلاه بگذاريد!
>>
>>  چرا پاي من را وسط مي کشيد ؟!
>>
>> اگر من چنین خدايی هستم،
>>  چرا موسي را بفرستم بگويم شنبه را تعطيل کند!
>>
>> و عيسي را بفرستم بگويم يک شنبه را!
>>
>>  و محمد را بفرستم بگويم جمعه را ؟!
>>
>> چرا کاري کنم که عيسوي شرابش را در کليسا بنوشد!
>>
>>  و مسلمان به جاي شراب شلاق بخورد ؟!
>>
>> اگر همه دين ها مي گويند من اين قدر مهربان هستم،

>> چرا بيشتر تلفات تاريخ و جنگ ها در تاريخ

>>  با نام دين و انجام تکليف ديني و هدايت مردم

>> و بردن مردم به بهشت صورت گرفته است ؟!!!
>>
>> چرا اين همه آدم کج و معوج به اسم من روي زمين خدايي مي کنند؟!
>>
>>  و کليد بهشت مي فروشند
>>
>> و يا دنيا را براي مخلوقات من (؟!) جهنم کرده اند؟!
>>
>> اگر من خدايي هستم که به عبادت محتاج باشد!
>>
>>  خدايي که قسم بخورد جهنمش را از نافرمانان پر مي کند!
>>
>>  خدايي که فقط محبان علي را به بهشت راه بدهد!
>>
>>  و بقيه پيامبرانش بشوند زرشک!
>>
>>  خدايي که مي گويد زمين آزمايشگاه است

>>  و آدم ها موش آزمايشگاهي!
>>
>> و تمام آن چه که در زمين حرام کرده را در بهشت وعده مي دهد!
>>
>>  اون من نيستم، اصلا من نيستم!!!
>>
>> برويد مغزتان را بکار ببريد

>>  و بيخود بي عرضگي هايتان را
>>  به اسم اين که من چيزي مي دانم که شما نمي دانيد، نگذاريد!
>>
>> اگر نمي توانيد از پس گردن کلفت هايتان بر بيائيد،
>>  چرا پاي من را وسط مي کشيد ؟
>>
>>  نخير ؛ قرار نيست من در آن دنيا
>> حساب لات و لوت هاي دنيا را برسم!
>>
>> اگر عرضه داريد خودتان از خجالتشان در بيائيد
>>  و الکي خودتان را بچه مثبت هاي بي عرضه بهشت معرفي نکنيد!!!
>>
>> يعني چي دست روي دست مي گذاريد
>>  و منتظران فلان و بهمان مي شويد!
>>
>> آقا جان قرار نيست کسي را بفرستم. مفهوم شد ؟!
>>
>> همه شماها چند ميلياردي سلول خاکستري در آن مغزهايتان داريد ،
>>  بکارش ببريد و بجاي تسبيح و استخاره انداختن ،
>>  از اين سلول ها استفاده کنيد تا فاسد نشود!
>>
>> اگر در قدرت طلبي و فريبکاري
>>  روي مزرعه حيوانات را هم سفيد کرده ايد
>>  و به همه  دنيا گند زده ايد
>>  چرا مي گوئيد قضا و قدر من است ؟!!
>>
>> وضع دعا و نفرين هايتان هم از همه بدتر است!
>>
>>  بهتان گفته باشم که 99/99 درصد اين دعاها
>> Spam
>>  است و اصلا در  
>> mailbox
>> من نمی آید