طالقانی و خمینی

Free-iran
Free-iran
Aug 8, 2013, 8:50 AM |
5

آقای خمینی که وارد شد، همه برای دستبوسی هجوم آوردند ... آقای طالقانی در گوشه ای نشستند و به صحنه خیره شدند. حضار علت را جویا شدند، آقای طالقانی گفتند : بنده فکر میکردم برای پایان دادن به این دست بوسی ها انقلاب کردیم!