ایرانیا اکثرا فقــط نیگا میکنن

Free-iran
Free-iran
Aug 19, 2013, 5:40 AM |
1

اکثرایرانیا کلاً فقــط نیگا میکنن
اعدام باشه نیگا میکنن
دعوا باشه نیگا میکنن
تصادف باشه نیگا میکنن
پیرزن 80 ساله تا دختر 4 ساله باشه نیگا میکنن
طرف با زنش باشه نیگا میکنن
ماشین قراضه سوار باشی نیگا میکنن
ماشین آخرین سیستم سوار باشی نیگا میکنن
گرونی میشه نیگا میکنن
فقر و بیکاری باشه نیگا میکنن
ظلم باشه نیگا میکنن
کلاً هرچی باشه نیگا میکنن