اینجا کجاست ؟

Free-iran
Free-iran
Aug 28, 2013, 12:02 PM |
2

اینجا کجاست ؟

کنسرت داریوش؟ نه
کنسرت ستار ؟ نه
کنسرت ابی؟ نه
کنسرت محمد خردادیان ؟ نه
مراسم اعدام در ایران ؟ بله
شوق دیدن مرگ ، اشتیاق دیدن کشتن دیگری
در سرزمین توهم و شعر و جنون...
========================

به یزدان که گر ما خرد داشتیم
کجا این سرانجام بد داشتیم.