x
Chess - Play & Learn

Chess.com

FREE - In Google Play

FREE - in Win Phone Store

VIEW

مزدوران رياكار

Free-iran
Aug 17, 2012, 12:57 PM 1

پدر جان اینها لیاقت دست دادن با تو را ندارند.اینها بی وطنانی هستند که آمده اند کناره های خرابه های بر جای مانده از زلزله عکسی به یاد گار بگیرند و در صدا و سیمای نحسشان پخش کنند که ما هم رفتیم.ای ننگ بر ریا و تزویر که در این مزدوران و جنایتکاران است.

Online Now