مزدوران رياكار

Free-iran
Free-iran
Aug 17, 2012, 12:57 PM |
1

پدر جان اینها لیاقت دست دادن با تو را ندارند.اینها بی وطنانی هستند که آمده اند کناره های خرابه های بر جای مانده از زلزله عکسی به یاد گار بگیرند و در صدا و سیمای نحسشان پخش کنند که ما هم رفتیم.ای ننگ بر ریا و تزویر که در این مزدوران و جنایتکاران است.