افزایش ۵۰۰ درصدی بیماری سرطان در استان خوزستان

Free-iran
Free-iran
Jan 23, 2014, 8:03 AM |
0

دکتر کاوه جاسب، رئیس پیشین بیمارستان شفا در استان خوزستان گفت: “آمارها نشان می‌دهد که مراجعات جدید بیماران سرطانی بیمارستان شفا در سال‌های ۷۵ تا ۹۱ حدود ۵۰۰ درصد افزایش داشته است.