در وصف توزیع سبد کالا

وینستون چرچیل: در ملل عقب مانده، آنان که با مشت‌های گره کرده انقلاب می‌کنند، روزی با مشت‌های از هم گسیخته گدایی خواهند کرد.

Comments


  • 3 years ago

    Mostafa1365

    چقدر جمله با عکس میخونه...مرگ بر دیکتاتور

Back to Top

Post your reply: