در وصف توزیع سبد کالا

Free-iran
Free-iran
Feb 5, 2014, 11:25 AM |
1

وینستون چرچیل: در ملل عقب مانده، آنان که با مشت‌های گره کرده انقلاب می‌کنند، روزی با مشت‌های از هم گسیخته گدایی خواهند کرد.